Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc và thực hành tiết kiệm trong hoạt động của cơ quan, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số việc như sau:

Tập huấn sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

Kể từ ngày 01/8/2016, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh khi trao đổi công việc, thực hiện giao dịch công giữa các cá nhân, phòng, ban, đơn vị, với các sở, ban, ngành, địa phương và với Văn phòng Chính phủ phải sử dụng hộp thư điện tử công vụ đã được cấp phát, không sử dụng các hộp thư cá nhân (yahoo, gmail…).

Giao Phòng Tổ chức - Hành chính là đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành, hướng dẫn khai thác sử dụng và duy trì hoạt động của Hệ thống thư điện tử và trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành và khai thác thông tin trên hệ thống thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Giao bộ phận Văn thư quản lý hộp thư điện tử công vụ của cơ quan, quản lý mật khẩu truy cập, hàng ngày phải thường xuyên đăng nhập vào hệ thống, ít nhất 2 lần/ngày để kịp thời nhận các văn bản, tài liệu theo danh mục đã quy định, đặc biệt là giấy mời, báo cáo Lãnh đạo xử lý văn bản đến và phải chịu trách nhiệm trong trường hợp không cập nhật thông tin kịp thời.

Theo đó, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện./. 

Thu Hồng

 

 








Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 5,917
  • Tất cả: 265,060
Đăng nhập