Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính ở Lào Cai
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; đẩy mạn triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” là giải pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở Lào Cai

Tiếp nối những năm qua, năm 2018, việc triển khai thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC tai các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 (Đề án 1648); tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục 477 TTHC thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết, trong đó tập trung vào các TTHC có tần suất thực hiện giao dịch nhiều, bao gồm: 330 TTHC cấp tỉnh, 95 TTHC cấp huyện và 52 TTHC cấp xã. Như vậy, tính chung từ  năm 2016 đến nay có gần 30.000 lượt hồ sơ được thực hiện cắt giảm, tiết kiệm được trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai đã rà soát, phê duyệt danh mục 11 TTHC thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan (Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 24/8/2018). Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá đối với các thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Đối với việc công bố, công khai thủ tục hành chính: tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc chuẩn hóa và công bố kịp thời, đầy đủ các TTHC/ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý hoặc giải quyết. Tính đến ngày 20/11/2018 tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh được công bố là 2.046 TTHC, trong đó cấp tỉnh có 1.594 TTHC, cấp huyện có 320 TTHC và cấp xã có 132 TTHC.

Đồng thời, thực hiện việc cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các TTHC đã được công bố lên Trang dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, địa phương hóa các TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Các TTHC đều được các cơ quan, đơn vị công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (bộ phận một cửa) của cơ quan, đơn vị.

Thực tế cho thấy, kết quả của cải cách thủ tục hành chính thông qua thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" là đã giảm việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp trên các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...Hiện nay, các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng điện tử, hiện đại. Đói với cấp huyện và cấp xã đã có 9/9 huyện, thành phố và 164/164 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đang ứng dụng phần mềm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (VNPT-iGate) để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC. Kết quả cho thấy, trong năm 2018, cơ bản các TTHC đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn tại bộ phận "một cửa”cho người dân  với tổng số hồ sơ nhận là 476.550 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 473.954 hồ sơ, tương ứng với tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 99,45%, còn lại đang giải quyết 2.596 hồ sơ với tỷ lệ 0,55%. 

 


Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện trên phần mềm dịch vụ hành chính công

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung trong cải cách thủ tục hành chính. Với quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC của cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã được thực hiện trên phần mềm dịch vụ hành chính công (Igate) tại địa chỉ http://tthc.laocai.gov.vn  đã được kết nối công khai quy trình giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ, một số đơn vị sử dụng phần mềm trực tuyến chuyên ngành, như lĩnh vực Giao thông, hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp... đã công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu cũng như giám giát của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 275 TTHC, mức độ 4 là 94 TTHC, số lượng TTHC giải quyết trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt là các TTHC có tần suất thực hiện giao dịch lớn như: Đăng ký doanh nghiệp; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp...

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục 850 TTHC áp dụng phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và công khai trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh.

Đồng thời, nhằm tăng cường các biện pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã tổ chức thí điểm cho Bưu điện tỉnh đặt quầy tư vấn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC và giới thiệu dịch vụ nộp hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại một số đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, đồng thời thực hiện kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ TTHC công khai trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (http://tthc.laocai.gov.vn) với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (hanhchinhcong.vnpost.vn) để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; đang thực hiện kết nối với hệ thống của ngân hàng để thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến qua mạng và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện nhất cho nhân dân khi thực hiện TTHC với cơ quan hành chính.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm qua; bước sang năm 2019 tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ở các nội dung chủ yếu; đó là, tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm việc thực thi các quy định về công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng quy định. Đẩy mạnh rà soát TTHC, nhất là các thủ tục có tần suất thực hiện giao dịch lớn (lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng...) để tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, đề xuất thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đối với các nhóm TTHC có liên quan với nhau để tiết kiệm, giảm thời gian, giảm chi phí, số lần đi lại, cũng như các giấy tờ, tài liệu người dân và doanh nghiệp thực hiện với các cơ quan nhà nước.

Kiện toàn, bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại bộ phận một cửa đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế.

Tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC./.

Hồng Minh

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 583
  • Trong tuần: 3,919
  • Tất cả: 1,116,098
Đăng nhập