Đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình cải cách hành chính và là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước quyết tâm đẩy mạnh thực hiện trong cải cách TTHC nói riêng và cải cách nền hành chính Nhà nước nói chung. Lào Cai là tỉnh chủ động triển khai sớm, quyết liệt và hiệu quả việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định của Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 phê duyệt Đề án Cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, đã tạo ra tiền đề tích cực, rõ nét, toàn diện trong công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính

Triển khai Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, công tác cải cách TTHC của tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả tích cực, việc công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Sau khi rà soát tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh theo 3 cấp là 1.101 TTHC, trong đó cấp tỉnh 835 TTHC, cấp huyện 160 TTHC, cấp xã 106 TTHC. Tuy đạt được những kết quả quan trọng, nhưng chưa thực sự bền vững, giai đoạn này việc công bố TTHC do các địa phương tự rà soát và công bố, do đó dẫn đến tình trạng không có sự thống nhất về số lượng, tên gọi TTHC tại 63 tỉnh thành, mỗi tỉnh có số liệu khác nhau; Bộ TTHC các cấp đã được rà soát và ban hành nhưng vẫn chưa được thống nhất giữa Trung ương và địa phương; lộ trình đưa các TTHC ra Bộ phận một cửa còn chậm, không đồng đều...

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh ban hành các văn bản tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách TTHC, với mục tiêu: 100% TTHC tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; Rà soát kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Với tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị đã nhập cuộc với tinh thần cao, tập trung nhân lực cho việc rà soát chuẩn hóa bộ TTHC các cấp; rà soát các TTHC không còn phù hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ.

Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu các TTHC trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc xây dựng chuẩn hóa bộ TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đạt 100%, với tổng số 2.020 TTHC, trong đó: Cấp tỉnh 1.588 TTHC; cấp huyện 298 TTHC; cấp xã: 134 TTHC.

Sau khi TTHC được công bố, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện đăng tải đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC  trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng TTĐT của tỉnh, đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết TTHC, đăng tải công khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh (https://dichvucong.laocai.gov.vn), Cổng TTĐT của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã; công khai đầy đủ, rõ ràng, dễ tiếp cận tại Bộ phận một cửa của 19/19 sở, ban, ngành; 9/9 UBND các huyện, thị xã, thành phố; 152/152 xã, phường, thị trấn, đảm bảo việc khai thác, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu.

Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở thành phố Lào Cai được giám sát tại phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh phương án nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh với các tính năng như: Công khai TTHC, công khai các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC; đánh giá cán bộ tham gia giải quyết TTHC; phầm mềm giải quyết TTHC (Igate)...; việc các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; giải quyết TTHC trên phần mềm Igate... đã góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch các quy định về TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan hành chính Nhà nước dễ dàng tra cứu, tìm hiểu để thực hiện và tham gia góp ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về TTHC.

Việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được công khai, minh bạch. Tính từ năm 2011 đến ngày 30/3/2020, kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 2.611.640 hồ sơ, số hồ sơ tồn chiếm từ 0,5 - 1,5 % trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đây là một cố gắng rất lớn của các cơ quan nhà nước tại các cấp chính quyền trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm TTHC

Thực hiện Đề án 1648 về cải cách hành chính của UBND tỉnh, Bộ phận Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh đã lập danh mục và rà soát 430 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành từ năm 2010 đến ngày 30/6/2016 có quy định về TTHC. Kết quả rà soát, 109/430 văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn phần; 09/430 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành hoàn thiện các văn bản QPPL liên quan đến TTHC. Đến nay đã có  08 TTHC đặc thù của tỉnh không còn phù hợp đã được bãi bỏ. Mỗi năm, từng sở, ban, ngành, địa phương thực hiện từ 5% - 10% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC. Sau 5 năm (2016-2020), đã có hơn 2.000 TTHC đã được rà soát. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 720/2.018 TTHC được thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC, đạt 36%. Kết quả từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 135 nghìn lượt hồ sơ được thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi phí được hơn 70 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Đây là kết quả của sự cố gắng, phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Chí Hiền (giữa ảnh)- Khẳng định Lào Cai là tỉnh chủ động triển khai sớm, quyết liệt và hiệu quả việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC do với quy định, tại Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Khẳng định Lào Cai là tỉnh chủ động triển khai sớm, quyết liệt và hiệu quả việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định của Trung ương - Ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Đối với Đề án 1648, đây là một sáng kiến đổi mới về công tác cải cách TTHC của tỉnh tại thời điểm năm 2016. Khi Đề án 1648 được ban hành, cán bộ của Cục kiểm soát TTHC đã chủ động liên hệ xin dự thảo để nhân rộng mô hình nhằm thúc đẩy công tác cải cách TTHC đạt kết quả cao. Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng cho biết thêm, thời gian qua đã có một số địa phương đã nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phương án triển khai rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC của tỉnh Lào Cai. Kết quả thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của một số tỉnh: Tỉnh Lai Châu và Lạng Sơn, đến hết năm 2019 cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện đối với khoảng 15% tổng số TTHC; Tỉnh Quảng Ninh, một số lĩnh vực được cắt giảm thời gian giải quyết TTHC khoảng 40%; Các tỉnh khu vực phía bắc khác đang bước đầu triển khai việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC.

Việc công khai, minh bạch TTHC và đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trong thời gian qua đã được các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai và đạt hiệu quả cao, đã góp phần cải thiện Chỉ số PAR INDEX (năm 2019, xếp 15/63 tỉnh thành, trong đó Chỉ số thành phần cải cách TTHC 2019 xếp hạng 12/63 tỉnh, thành).

Tuy đạt được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ nhưng việc công khai, minh bạch TTHC và rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc dự thảo Quyết định công bố TTHC/Danh mục TTHC/quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, trình cấp có thẩm quyền công bố còn chậm, chất lượng dự thảo trình chưa cao; Việc công khai, niêm yết TTHC tại Cổng dịch vụ công của tỉnh, Bộ phận một cửa của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời; có những TTHC đã hết hiệu lực nhưng không được gỡ bỏ gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện TTHC; Công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đã được thực hiện, nhưng chưa thường xuyên, một số đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó; Nhận thức của một số cán bộ công chức về cải cách TTHC còn hạn chế; một số nơi triển khai còn hình thức, chưa quyết liệt; việc tổ chức thực thi phương án cắt giảm 30% thời gian giải quyết còn chậm;…  

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong giai đoạn 2021-2030,  với mục tiêu: Cải cách, đơn giản hóa tất cả các TTHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC; ít nhất 50% tổng số TTHC trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện cắt giảm từ 40% - 50% thời gian giải quyết; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt 100% vào năm 2030…. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC “Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ tổ chức, công dân, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục hành chính không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tăng cường hiệu quả cải cách TTHC, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng; giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhất là chi phí không chính thức, góp phần tạo dựng hình ảnh Lào Cai có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, công khai minh bạch và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra trong các Nghị quyết, Quyết định; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính Nhà nước; thường xuyên chấn chỉnh việc giải quyết TTHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động trong quý III/2020.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, nhất là các nhà đầu tư, doanh nghiệp; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh.

Lệ Hằng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 264
  • Trong tuần: 2,786
  • Tất cả: 1,074,752
Đăng nhập