Quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đào tạo của tỉnh

*Một số căn cứ:

- Căn cứ Nghị quyết số36/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sáchthu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn2016-2020;

-Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giaiđoạn 2016 – 2020;

- Quyết định sô 34/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 củaUBND tỉnh Lào Cai về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về Chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theoQuyết định số 97/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

A. CHẾĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:

I. Đốitượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng chính sáchthu hút: Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên hoặc người lao động trong cácthành phần kinh tế là công dân Việt Nam có trình độ đào tạo đáp ứng các điềukiện, tiêu chuẩn để được thu hút về làm việc tại tỉnh Lào Cai, gồm:

a) Những người có chuyên ngành đào tạo thuộcdanh mục quy định của UBND tỉnh, có trình độ chuyên môn sau đại học gồm: Tiếnsỹ; Thạc sỹ; Bác sỹ chuyên khoa cấp II; Bác sỹ chuyên khoa cấp I;

b) Bác sỹ nội trú, bác sỹ đa khoa học đại họchệ chính quy tại các trường Đại học y;

c) Sinh viên học Đại học hệ chính quy ở trongnước thi tốt nghiệp đỗ thủ khoa và xếp loại giỏi;

d) Sinh viên học ở nước ngoài tốt nghiệp đạihọc loại giỏi.

2. Đối tượng, phạm vi áp dụng chính sách đãingộ

a) Viên chức trong ngành y tế, công tác tạicác cơ sở khám chữa bệnh hoặc cơ sở y tế dự phòng của tỉnh Lào Cai đáp ứng cácđiều kiện để được hưởng chính sách đãi ngộ hàng tháng, bao gồm những người cótrình độ: Tiến sỹ Y khoa, thạc sỹ y khoa, bác sỹ chuyên khoa 2, bác sỹ chuyênkhoa 1, bác sỹ nội trú;

b) Công chức, viên chức có trình độ đại họctrở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông, thực hiệnnhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của tỉnh có đủ các điều kiện đểđược hưởng chính sách đãi ngộ hàng tháng.

3. Đối tượng, phạm vi áp dụng chính sáchhỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong biênchế của các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan hành chính nhànước cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lào Cai (sau đây gọilà các cơ quan, đơn vị) được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo theo cácchuyên ngành do UBND tỉnh quy định hoặc được quy hoạch cử đi đào tạo theo Đề ánsố 16 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2015 - 2020, bao gồm các trình độsau:

- Đào tạo trình độ sau đại học: Tiến sỹ, thạcsỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp II, bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sỹ nội trú;

- Đào tạo bác sỹ đa khoa (liên thông từ y sỹlên bác sỹ) cho cơ sở y tế tuyến huyện, xã tại các huyện nghèo theo quy địnhcủa Chính phủ và các xã thuộc khu vực 2, khu vực 3 tại thành phố Lào Cai và cáchuyện còn lại;

b) Cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng;

c) Học sinh trung học phổ thông tỉnh Lào Caiđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn, cử đi đào tạo bác sỹ đa khoa hệchính quy (theo địa chỉ sử dụng);

d) Sinh viên y khoa, có gia đình, hộ khẩu tạitỉnh Lào Cai đang theo học bác sỹ đa khoa hệ chính quy tại các trường đại học Ytrong nước, cam kết về tỉnh công tác sau khi tốt nghiệp.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liênquan đến việc thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhânlực.

5. Văn bản này không áp dụng đối với các đốitượng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạonâng cao trình độ; đào tạo theo các chuyên ngành không thuộc danh mục quy địnhcủa UBND tỉnh hoặc không thuộc đối tượng được quy hoạch đào tạo theo Đề án số16 của BCH Đảng bộ tỉnh  Lào Cai nhiệm kỳ2015 - 2020;

b) Sinh viên là người Lào Cai được tỉnh cử đi đàotạo đại học theo chế độ cử tuyển;

c) Đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ đàotạo từ các chương trình, đề án của Bộ, ngành trung ương;

d) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơnvị lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, các doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Nguyêntắc thực hiện chính sách

1. Chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợđào tạo được triển khai thực hiện căn cứ vào nhu cầu phát triển nhân lực;vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị phù hợp với mụctiêu chung của tỉnh.       

2. Chỉ thực hiện chính sách thu hút,đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo đối với người học các chuyên ngành thuộc các lĩnhvực trong danh mục cần thu hút, hỗ trợ đào tạo do UBND tỉnh quy định.

3. Người được hưởng chính sách thu hút thìkhông được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và ngược lại.

4. Trường hợp người đượcthu hút có nhiều bằng cấp chuyên môn hoặc danh hiệu cao quý thì chỉ được hưởngchính sách thu hút đối với bằng cấp hoặc danh hiệu cao nhất.

5. Người hưởng chính sách đãi ngộ phải giữ đúng vịtrí việc làm theo quy định, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách. Phụ cấp đãi ngộchi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng bảohiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

6. Thời gian không tính hưởng phụ cấp đãi ngộbao gồm: Thời gian nghỉ chế độ thai sản; thời gian nghỉ việc riêng không hưởnglương; thời gian đi học liên tục,  thờigian nghỉ ốm, thời gian bị tạm đình chỉ công tác từ 01 tháng trở lên.

III. Điều kiện được hưởng chính sách thuhút

Ngườiđược hưởng chính sách thu hút phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ, chuyên ngành đào tạo thuộcdanh mục cần thu hút; người có trình độ sau đại học phải có bằng đại học tốtnghiệp loại khá trở lên.

2. Có tuổi đời tính đến thời điểm hưởng chính sách thuhút không quá 45 tuổi đối với Nữ, không quá 50 tuổi đối với Nam.

3.Có chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ quan y tế có thẩm quyền.

4. Có cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của ngườiđược thu hút.

5.Có văn bằng tốt nghiệp các cấp học được hưởng chế độ thu hút quyđịnh tại khoản 1 Điều 1, Quyết định số 97/2016/QĐ-UBNDngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giaiđoạn 2016 – 2020;  Quy định này đồng thời đáp ứng các quyđịnh sau:

a)Sinh viên học Đại học hệ chính quy ở trong nước thi tốt nghiệp đỗ thủ khoa phảicó bản xác nhận của Nhà trường (nơi đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp);

b)Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được cơ quan cóthẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, đồng thời phải đượcdịch ra tiếng Việt (có chứng thực hoặc công chứng) theo quy định của phápluật.

6.Không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

IV. Quyền lợi của người được thu hút

Ngườiđược thu hút về làm việc tại Lào Cai được hưởng trợ cấp thu hút một lần theoquy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 củaHội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạonguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

1.Người có học vị Tiến sỹ: 240 triệu đồng.

2.Người có học vị Thạc sỹ: 80 triệu đồng.

3.Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Bác sỹ nội trú: 150 triệu đồng.

4.Bác sỹ chuyên khoa cấp I: 100 triệu đồng.

5. Bác sỹ đa khoa đào tạo hệ chính quy về công tác tạicác cơ sở y tế tuyến tỉnh:

a)Tốt nghiệp loại giỏi: 100 triệu đồng;

b)Tốt nghiệp loại khá: 60 triệu đồng;

6. Bác sỹ đa khoa đào tạo hệ chính quy về công tác tại cáccơ sở y tế tuyến huyện:

a)Tốt nghiệp loại giỏi: 120 triệu đồng;

b)Tốt nghiệp loại khá: 80 triệu đồng;

c)Tốt nghiệp loại trung bình hoặc trung bình khá: 50 triệu đồng.

7. Bác sỹ đa khoa đào tạo hệ chính quy về công tác tạicác cơ sở y tế tuyến xã:

a)Tốt nghiệp loại giỏi: 140 triệu đồng;

b)Tốt nghiệp loại khá: 100 triệu đồng;

c)Tốt nghiệp loại trung bình hoặc trung bình khá: 80 triệu đồng.

8.Sinh viên học các trường đại học ở trong nước tốt nghiệp loại giỏi và đỗ thủkhoa hoặc học đại học ở nước ngoài tốt nghiệp loại giỏi: 40 triệu đồng.

V. Trách nhiệm, nghĩa vụ của người đượcthu hút

1.Chấp hành sự phân công công tác của cấp có thẩm quyền.

2.Thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai tối thiểu 08 (tám) năm. Riêng Bác sỹ về cơsở y tế tuyến xã công tác tối thiểu 05 (năm) năm.

3.Trong thời gian cam kết làm việc tại Lào Cai nếu người được thu hút vi phạm mộttrong các trường hợp dưới đây thì phải chịu trách nhiệm bồi thường gấp 02 (hai)lần kinh phí được trợ cấp thu hút:

a)Tự ý bỏ việc;

b) Xin chuyển công tác đến cơ quan đơn vị không thuộcphạm vi điều chỉnh của chính sách (trừ trường hợp được điều động theo Quyếtđịnh của cơ quan có thẩm quyền);

c)Không chấp hành sự phân công công tác;

d) Kết quả công tác 02 năm liên tụcđối với công chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lựctrở xuống, đối với viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở xuống.

B. QUY ĐỊNH VỀ CHÍNHSÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

I. Điềukiện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức, viên chứcđược cử đi học, hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo phải đáp ứng đủ các điều kiệnsau đây:

a) Độ tuổi:

- Đào tạo đại học: Không quá 40tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Đào tạo sau đại học lần đầu:Không quá 40 tuổi đối với cán bộ, công chức; không quá 45 tuổi đối với viênchức.

b) Có thời gian công tác từ đủ 3(ba) năm trở lên đối với các trường hợp đi học đại học; cán bộ, công chức đihọc sau đại học có thời gian công tác từ đủ 5 (năm) năm trở lên. Cán bộ, côngchức, được cử đi đào tạo sau đại học sau 3 năm công tác nếu thuộc các trườnghợp đặc biệt trong tuyển dụng được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý công chức hoặc có 2 (hai) năm liền đạt danh hiệu từ chiến sỹ thi đua cơsở trở lên;

c) Có ít nhất 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụtrở lên;

d) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

đ) Có cam kết sau khi hoàn thành chương trình đàotạo, tiếp tục trở về phục vụ địa phương nơi công tác trước khi được cử đi học.Thời gian cam kết thực hiện nghĩa vụ sau đào tạo ít nhất gấp 3 (ba) lần thờigian tham gia khóa đào tạo;

e) Nếu cán bộ, công chức, viên chức đi học ở các cơsở đào tạo của nước ngoài thì cơ sở đào tạo đó phải hoạt động hợp pháp tại ViệtNam hoặc hoạt động hợp pháp ở nước ngoài; văn bằng do cơ sở đào tạo ở nướcngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của phápluật.

2. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông điđào tạo bác sỹ đa khoa chính quy theo địa chỉ sử dụng, sinh viên y khoa phải cógia đình và hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai từ 3 (ba) năm trở lên; cam kếtsau khi hoàn thành chương trình đào tạo trở về phục vụ công tác tại các cơ quantrong ngành y tế tỉnh Lào Cai tối thiểu 10 (mười) năm. 

II.Mức hỗ trợ đào tạo sau đại học

Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo theo chínhsách hỗ trợ đào tạo được hưởng trợ cấp 01 (một) lần theo quy định tại Khoản 2,Điều 6, Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnhLào Cai, cụ thể như sau:

1. Đào tạo ở trong nước

a) Đào tạo trình độ tiến sĩ: 100 triệu đồng (Riêngcán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số 110 triệu đồng);

b) Đào tạo trình độ thạc sĩ: 40 triệu đồng (Riêngcán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số 45 triệu đồng);

c) Đào tạo trình độ bác sỹ CK II, bác sỹ nội trú: 90triệu đồng (Riêng cán bộ là nữ, cán bộ là ng­ười dân tộc thiểu số 100 triệuđồng);

d) Đào tạo trình độ bác sỹ CK I: 30 triệu đồng(Riêng cán bộ là nữ, cán bộ là ng­ười dân tộc thiểu số 35 triệu đồng).

2. Đào tạo ở nước ngoài

a) Đào tạo trình độ tiến sỹ: 1000 triệu đồng (Riêngcán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số 1100 triệu đồng);

b) Đào tạo trình độ thạc sỹ: 500 triệu đồng (Riêngcán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số 550 triệu đồng).

III.Trách nhiệm, nghĩa vụ của người được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

1. Chấp hành tốt nội quy, quychế và chịu sự quản lý của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian thamgia khóa học và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

2. Sau khi kết thúc khóa học, phải báo cáo kết quảhọc tập cho cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý; phải thực hiện đầy đủtrách nhiệm, nghĩa vụ đã cam kết; chấp hành sự phân công, bố trí công tác củacấp có thẩm quyền.

3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo,bồi dưỡng mà không hoàn thành chương trình, nội dung khóa học; không được côngnhận kết quả học tập hoặc không thực hiện đúng nội dung cam kết sẽ bị xem xétxử lý kỷ luật và phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định. Học sinh, sinh viênđi học theo chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh nếu vi phạm cam kết phải đền bùchi phí đào tạo theo hợp đồng hỗ trợ đào tạo và phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật.Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 986
  • Tất cả: 909,189
Đăng nhập