Công tác thi đua, khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh

I. Công tác thi đua khenthưởng.

Công tác thi đua, khen thưởng có vị trí, ý nghĩa,vai trò quan trọng góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội pháttriển, là biện pháp để người quản lý sử dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụtrọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên cáccá nhân hăng hái thi đua lập thành tích trong lao động và công tác.

Thấm nhuần lời dạy củaChủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “côngviệc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, “Thi đua là gieo trồng, khenthưởng là thu hoạch”. Nhằm phát huy,làm tốt vai trò, chức năng, thực hiện đúng các quy định và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khenthưởng để trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ chính trị được giao. Vì vậy, mỗicán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, áp dụng, thực hiện một cách hiệu quả các vănbảntheo quy định để nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan Văn phòng.

1. Thựchiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy địnhcủa tỉnh về công tác TĐKT:

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CPngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định thi hành một số Điều của Luật Thi đua,Khen thưởng;

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số Điều củaNghị định số 91/2017/NĐ-CP;

- Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBNDtỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trênđịa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBNDtỉnh Lào Cai ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh LàoCai;  

- Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBNDtỉnh Lào Cai ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về quy định về hoạt độngsáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnhLào Cai”.

2. Căncứ xét tặng danh hiệu thi đua cho từng tập thể, cá nhân của các phòng, đơn vịtheo quy định:

2.1.Nguyên tắc thi đua, khen thưởng:

- Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tựnguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng pháttriển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua,mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua,xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; các tập thể, cá nhân không đăng ký thi đuasẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

- Khen thưởng phải đảm bảo chính xác, côngkhai, công bằng, kịp thời; thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượngkhen thưởng.

2.2.Nội dung đăng ký thi đua:

- Về công tác chuyên môn:

+ Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụđược giao hoặc đề ra (ghi cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao ...).

+ Các giải pháp triển khai thực hiện.

+ Đăng ký sáng kiến hay cải tiến góp phầnhoàn thành công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị vững mạnh.

- Thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luậtcủa Đảng, Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

- Thực hiện chương trìnhcải cách hành chính và quy chế dân chủ của cơ quan.

- Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí,chống tham nhũng.

- Xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, khôngcó các biểu hiện tiêu cực. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi íchcủa cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

- Thi đua tham gia các phong trào, các hoạtđộng xã hội do cấp trên phát động.

- Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủtrương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ về công tác TĐKT theo sự chỉ đạo củaUBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

2.3Thủ tục đăng ký thi đua:

Các tập thể, cá nhân gửi 02 bản đăng ký thiđua năm ….(theo mẫu đính kèm) 01 bản gửivề HĐTĐKT Văn phòng; 01 bản lưu tại phòng, ban, đơn vị để làm căn cứ bình xétcuối năm.

2.4. Xét khen thưởng:

2.4.1Đối với cá nhân:

Bước 1: Xét, đề nghị tặng danhhiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ tiên tiến" trong sốnhững cá nhân được đánh giá, phân xếp loại từ "Hoàn thành tốt nhiệmvụ" trở lên có đủ tiêu chuẩn theo quy định;

Bước 2: Xét, chọn tối đa khôngquá 15% trong số những cá nhân đủ tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiêntiến", có sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cơ sở công nhận để xét, đềnghị tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở";

Bước 3: Xét, chọn tối đa không quá 20% (haimươi phần trăm) cá nhân tiêu biểu trong số các cá nhân có 03 (ba) lần liên tụcđạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", có sáng kiến cấp tỉnh đượcHội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhtặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh";

Bước 4: Xét, chọn cá nhân tiêu biểu trong sốcác cá nhân có 02 (hai) lần liên tiếp được công nhận danh hiệu "Chiến sỹthi đua cấp tỉnh", có sáng kiến lan tỏa toàn quốc được Hội đồng sáng kiếncấp tỉnh công nhận để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danhhiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc".

2.4.2 Đối với tập thể trực thuộc các cơ quan, đơn vị:

Bước 1: Xét, đề nghị công nhận danh hiệu "Tập thểLao động tiên tiến", trong số các tập thể tiêu biểu được đánh giá, phânxếp loại từ mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên có đủ tiêu chuẩnquy định;

Bước 2: Xét, lựa chọn tối đa 20%tập thể trong số các tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiêntiến", đáp ứng đủ tiêu chuẩn của danh hiệu "Tập thể Lao động xuấtsắc", đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Tập thểLao động xuất sắc“.

- Bình xét các danh hiệu:

+ Danh hiệu “Chiến sỹ thiđua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhấtđược lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩthi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

+ Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thểtrung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sốnhững cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

+ Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cánhân đạt các tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có sángkiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhậnhoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổchức, đơn vị hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. Tỷ lệ cánhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do bộ, ban,ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định chophù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiêntiến".

 + Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Cá nhân được cử tham gia đàotạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo,bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan,tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến. Trường hợp cánhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quyđịnh của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì đượctính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Thời gian nghỉ thai sản theoquy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới cótrách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến (trường hợp có thờigian công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơquan cũ). Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức,đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Laođộng tiên tiến”, do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyếtđịnh và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệtphái xác nhận.

 Không xét tặng danh hiệu“Lao động tiên tiến”, đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷluật từ hình thức khiển trách trở lên.

2.5.Nguyên tắc xét khen thưởng

+ Trong một năm không khen thưởng quá mộthình thức khen thưởng của cùng một cấp, trừ hình thức khen thưởng đột xuất;

+ Cùng một thành tích đột xuất nếu khenthưởng cho tập thể thì không khen thưởng cho cá nhân người đứngđầu và ngược lại;

+ Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức,đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. Người đứng đầu tập thể chỉ được khen thưởng và đềnghị khen thưởng cấp tỉnh khi tập thể được công nhận "Hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ" (trừ khen thưởng đột xuất);

+ Việc xét, đề nghị khen thưởng phải được thực hiện từ cơsở; hoặc thông qua việc phát hiện điển hình tiên tiếncủa thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởngcác cấp yêu cầu các cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng;

II . Các hình khen thưởng

- Mức độ hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân do cấp trình khen thưởng căn cứ theoquy định xem xét, đánh giá, công nhận.

 - Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) làkhen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúcđợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch ủy bannhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động.

  - Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tậpthể, cá nhân lập được thành tích đột xuất. Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch,nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm. Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở mứcđộ đặc biệt xuất sắc, khi dũng cảm cứungười, cúu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụchiến đấu hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực đượckhu vực hoặc thế giới ghi nhận.

- Khen thưởng quátrình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt độngtrong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơquan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tố chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, có công lao, thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng củaĐảng và 

1. Khen thưởng đối vớitập thể:

1.1. Huân chương Lao động hạng nhất: Để tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một ừong các tiêu chuẩn sau:

+ Lập được thành tíchxuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và phổ biến học tập nêu gương toàn quốc được bộ,ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;

+ Đã được tặng thưởng"Huân chương Lao động" hạng nhì và 05 năm tiếp theo trở lên liên tụchoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng "Cờthi đua của Chính phủ" và 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban,ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua của cấpbộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thê không thuộc đốitượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 03 lần được tặng Bằng khen của cấpbộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

 1.2. Huân chương Lao động hạng nhì: Để tặng cho tập thể hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốt chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Lập được thành tích xuất sắc, có phạm viảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ,ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;

  + Đã được tặng thưởng “Huân chương Laođộng" hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lênliên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có ;01 lần được tặng"Cờ thi đua của Chính phủ" và 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 03 lần được tặngCờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đôi tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần đượctặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

 1.3.Huân chương Lao động hạng ba: Để tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành tốtchủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạtmột trong các tiêu chuẩn sau:

 + Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnhhưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trungương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;

 + Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 nămtrở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và05 năm tiêp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặccó 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trungương và 01 Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối vớitập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần đượctặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

  1.4.Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: Để tặng cho tậpthể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

  + Có thành tích xuất sắc được bình xét trongphong trào thi đua;

  + Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, cóphạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thê trung ương;

  + Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chứctốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể;thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật.

1.5. Giấykhen:

+ Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặngthưởng cho tập thể, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh có thành tích dũng cảm cứungười, cứu tài sản, gương người tốt, việc tốt; có thành tích cao trong các đợtthi đua; tặng thưởng hàng năm cho tập thể, đạt các tiêu chuẩn sau:

a)Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;

b)Lập được thành tích đột xuất;

c)Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.”

2. Đối với cá nhân:

2.1. Huân chương Lao động” hạng nhất: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân liêntục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dưng vàbảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a)      Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gianđó có 04 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hường vànêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương côngnhận;

b)     Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất tronglao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốcđược bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thànhtích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới;

c)      Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quảcao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành,tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;

d)     Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuấtsắc tiêu biểu cấp nhà nước được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

2.2. Huân chương Lao động hạng nhì (ngoài những điểm được ghi tại điểma,b,c,d tại HCLĐ hạng nhất thì Huân chương Lao động hạng nhì phải đạt trong cáctiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trởlên liên tục lập được thành tích xuất sắc,

          b) Trongthời gian đó có 03 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnhhưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ,ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.

2.3.Huân chương Lao động hạng ba (ngoài những điểm đượcghi tại điểm a,b,c,d tại HCLĐ hạng nhất thì Huân chương Lao động hạng ba phảiđạt trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặngthưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tụclập được thành tích xuất sắc;

b) Trong thời gian đócó 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêugương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;

2.4. Bằng khen cấp bộ, ban,ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương: Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trungương để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:            

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trongcác phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ưong phát độnghàng năm;

+ Lập được nhiềuthành tích, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành,tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Có 02 năm trở lênliên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến đượccông nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; đối với công nhân, nôngdân, người lao động lập được nhiêu thành tích trong lao động sản xuất có phạmvi ảnh hưởng trong câp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

2.5. Giấy khen:

+ Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặngthưởng cho cá nhân trong và ngoài cơ quan Văn phòng UBND tỉnh có thành tíchdũng cảm cứu người, cứu tài sản, gương người tốt, việc tốt; có thành tích caotrong các đợt thi đua; tặng thưởng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a)Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

b)Lập được thành tích đột xuất;

c)Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết,gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 3. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xâydựng tỉnh Lào Cai”: Thựchiện Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai banhành Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh LàoCai”; văn bản số 938/SNV-TĐKT ngày 07/11/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫnthựchiện Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh.

 - Huyhiệu được xét tặng một lần cho cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quyđịnh. Hàng năm xét tặng Huy hiệu 01 đợt vào dịp kỷ niệm ngày thành lập tỉnh LàoCai (12/7); mức tiền thưởng là 0,5 lần mức lương cơ sở;

- Cán bộ, công chức và người lao động trongcơ quan Văn phòng có thời gian công tác tại tỉnh Lào Cai từ 20 năm trở lên đốivới nữ; 25 năm trở lên đối với nam (tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hộitrên địa bàn tỉnh Lào Cai) đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ,ngành, đoàn thể Trung ương trở lên; chỉ xét đối với cá nhân được đánh giá hoànthành tốt nhiệm vụ trở lên và trình đề nghị tặng Huy hiệu trước khi nghỉ chế độ02 năm.

III. Qui định về sáng kiến:

1. Quy định, hiệu quả sáng kiến:

- Thực hiện Quyết định số 04/2014/QĐ-UBNDngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về hoạt động sáng kiếntrên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 củaUBND tỉnh Lào Cai ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định về hoạtđộng sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đối với giải pháp đã được áp dụng, thờihiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến tối thiểu là 01 năm, kể từngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.

- Đối với sáng kiến cấp cơ sở, chỉ công nhậncho một tác giả. Đối với sáng kiến đủ điều kiện đề nghị công nhận sáng kiến cấptỉnh, thì cấp cơ sở xét công nhận sáng kiến không quá hai người, gồm tác giả vàđồng tác giả (nếu có). Trong đó đồng tác giả phải là người có đóng góp trí tuệtương đương với tác giả sáng kiến.

- Hiệu quả sáng kiến cấp cơ sở được áp dụngcó hiệu quả tại cơ quan đơn vị trở lên; hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh được ápdụng cho các sở, ban, ngành, các huyện thành phố trong tỉnh và trong cả nước.

2.Hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến gồm:

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (theo mẫu gửi kèm);

- Báo cáo tóm tắt hiệu quả sáng kiến của tácgiả (theo mẫu gửi kèm);

- Biên bản họp xét của phòng, ban, đơn vị;

- Công văn đề nghị xét công nhận sáng kiếncủa phòng, ban, đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: Hồ sơ đề nghị công nhậnsáng kiến cấp cơ sở: 01 bộ, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 03 bộ.

IV. Quỹ thi đua, khen thưởng và mức thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng

- Lập quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức các phong trào thi đua và thựchiện chính sách, chế độ về khen thưởng. Quỹ thi đua, khen thưởng được hìnhthành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chứckinh tế, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thuhợp pháp khác.  Nghiêm cấm sử dụng quỹthi đua, khen thường vào mục đích khác.

  - Quỹ thi đua khen thưởng của sở,ban, ngành cấp tỉnh được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm vớimức tối đa bằng 20% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức,viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng gópcủa cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài.

2. Mức chi khen thưởng đối với các danhhiệu và hình thức

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban,ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng chứng nhận, huy hiệu và đượcthưởng 3,0 lần mức lương cơ sở;

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lầnmức lương cơ sở;   

+ Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

+ Đối với tập thể: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đượctặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

+ Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, được thưởng 0,8 lần mức lương cơsở;

+ Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thưởng 12,0 lầnmức lương cơ sở;

+ Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đượctặng cờ và được thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở.

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại được tặng Bằng, Huânchương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

+ “Huân chương Lao động” hạng nhất,: 9,0 lần mức lương cơ sở;

+ “Huân chương Lao động” hạng nhì:7,5 lần mức lương cơ sở;

+ “Huân chương Lao động” hạng ba,: 4.5 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng Bằngkhen, Giấy khen

Đối với cá nhân:

+ “Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ” được tặng Bằng và được thưởng 3,5 lầnmức lương cơ sở;

+ Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng vàđược thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

+ Cá nhân được tặng Giấy mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở;

Đối với tập thể:

Tập thể được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Bằng khen cấp bộ,ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng và được thưởng gấp hai lầnmức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các diêm a và b khoản 1 Điều này;Tập thể được tặng Giấy khen các cấp được kèm

         V. Các biểu mẫu:

1.     Biểumẫu đăng ký thi đua

                                                                             Biểu số 01

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

ĐƠN VỊ: .....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Lào Cai, ngày         tháng     năm 20…

BẢNĐĂNG KÝ THI ĐUA TẬP THỂ

NĂM 20…

                                     Kính gửi:Hội đồng TĐKT Văn phòng UBND tỉnh.

   Hưởng ứng phongtrào thi đua do UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai phát động, ......…….(tên đơn vị) cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức nhất trí đăng ký thi đuanăm ….. với nội dung và mục tiêu sau đây:

1.Mục tiêu, nội dung phấn đấu năm 20…:

- Về công tác chuyên môn:.............................................................................................

- Thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhànước, nội quy, quy định của cơ quan..................................................................................................................................

- Thực hiện chương trình cải cách hànhchính và quy chế dân chủ của cơ quan...........................

- Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống thamnhũng...................................

- Xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, không có các biểuhiện tiêu cực. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ,công chức, viên chức trong đơn vị. ..................................................................................................

- Thi đua tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội docấp trên phátđộng............................................................................................................................................

- Tổchức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệmvụ về công tác TĐKT theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

2. Đơn vị: ..........................…. đăng ký phấn đấu năm……đạt danh hiệu:.............................................................................................................................................

3. Các danh hiệu thi đua và hình thứckhen thưởng đã đạt được của 05 năm liền kề:

Năm

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Cấp khen

Số, ký hiệu QĐ khen thưởng, ngày, tháng, năm

VD

2018

          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                       Biểu số02:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Lào Cai, ngày        tháng   năm 20…

BẢNĐĂNG KÝ

THIĐUA CÁ NHÂN NĂM 20…

Kính gửi: Hội đồng TĐKT Văn phòng UBND tỉnh.

Họvà tên:……………………………………………………………

Chứcvụ, đơn vị công tác:……………………………………………

Căncứ nhiệm vụ công tác được giao năm 20…,

Đăngký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua năm 20…:

Các danh hiệu thi đua và hình thức khenthưởng đã đạt được của 05 năm liền kề:

Năm

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Cấp khen

Số, ký hiệu QĐ khen thưởng, ngày, tháng, năm

VD

2018

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

          2. Mẫu báo cáothành tích áp dụng cho tập thể và cá nhân: (theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày31/7/2017).

                                                                                                                                  Mẫu số 03

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊKHEN.........2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viếttắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xãhội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan(đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khenthưởng, Nghị định số         ngày    tháng    năm 201.... của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cácchỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so vớicác năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tácquản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoahọc và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đốivới bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thiđua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua;

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

1 Báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chương Laođộng; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thiđua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 01 năm đối với Tậpthể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tìnhhình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có,vay ngân hàng...).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu cáctiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánhvới năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị),

- Đối với đơn vị sự nghiệp lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộpngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹthuật (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối vớingười lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảomôi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục vànội dung xác nhận của cơ quan chủ quản).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạtđộng xã hội, từ thiện...

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vaitrò, kết quả hoạt động và xếploại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận).

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khenthưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyếtđịnh, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

Mẫu số 04

ĐƠN VỊ CP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

 

BÁO CÁOTHÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): .................................................

- Sinh ngày, tháng, năm: ............................................................... Giới tính:……………….

- Quê quán3:.........................................................................................................................

- Trú quán: ..........................................................................................................................

- Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ..........................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: .....................................................................................

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: .........................................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ...........................................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân4: ..................................................................................

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng;

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóngdấu)

_____________

1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đềnghị đối với Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chínhphủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danhhiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấptỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện(quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộctrung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệmvụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiệnnhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tácquản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới côngnghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương,đường lối của Đảng,chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trìnhđộ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai tròcủa cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia cáchoạt động xã hội, từ thiện...).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tómtắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kêso sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngânsách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹthuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chínhsách bảo hiểm đối với người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sáchnhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệsinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩmquyền).

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chínhtrong quản lý nhà nước, thựchiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơnvị, ngành, địa phương...

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã đượcĐảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm kýquyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệuthi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ v.v...

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiếnsỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết địnhcủa 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh,thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thờiđiểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm,giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệmđề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ,cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận củaHội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danhhiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghirõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

3. Mẫu kê khai thành tíchxét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệpxây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”


1.SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN:

- Họ và tên:...................................................................Nam/Nữ...................

- Ngày, tháng, nămsinh:................................................................................

- Chức vụ/nghề nghiệp:(ghi rõ đơn vị đang công tác, hoặc đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu):.......................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................

2.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ ngày, tháng, năm

Đến ngày, tháng, năm

Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú

Thời gian được tính

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

3.KHEN THƯỞNG (Ghi rõ các hình thức khen thưởng (nếu có).Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng năm được khen thưởng).

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

4.KỶ LUẬT

- Ghi rõ các hình thứckỷ luật (nếu có)

Tôi xin cam đoan khaiđúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

XÁC NHẬN BẢN KHAI

(Xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị trực tiếp quản lý)

........ ngày....... tháng....... năm........

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghichú: Đối tượng là CBCCVC và người lao động kể cả những trườnghợp đã nghỉ hưu do thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận.

4.               Mẫu đơnvà báo cáo sáng kiến:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

                  Kính gửi[1]:……………………………………………….                              

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

           - Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghịxét công nhận sáng kiến[2]:…………...

- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thờilà chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)[3]:…………………………………………………

           - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến[4]:………………………………………...

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngàynào sớm hơn):

- Mô tả bản chất của sáng kiến[5]:………………………………………..

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):…………………………

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: ………………………………

         - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dựkiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả[6]:……………………………………………..

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do ápdụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiếnlần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)[7]:

- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sángkiến lần đầu (nếu có):

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc hỗ trợ

            Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọithông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu tráchnhiệm trước pháp luật.

                                                                              Lào Cai, ngày ...  tháng... năm 20

                                                                                  Người nộp đơn

                                                        (Ký ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT HIỆU QỦA SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến:..................................................................................................

Mã số: ........... (do thường trực HĐSK tỉnh ghi)

1. Tình trạng giải pháp đã biết:

- Mô tả ngắn gọn giải pháp đã biết:   

- Ưu khuyết điểm của giải pháp đã, đang được ápdụng tại cơ quan, đơn

2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:

- Mục đích của giải pháp:...................................................................................

- Mô tả chi tiết nội dung/bản chất của giảipháp:

- Nhữngđiểm khác biệt, tính mới của giải pháp so với giải pháp đã, đang được áp dụng:                                       

3. Khả năng áp (dụng của giải pháp):

- Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế củagiải pháp tạo ra, cỏ thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tồ chức nào:

4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu đượcdo áp dụng giải pháp so với trước và sau khi áp dụng sáng kiến:

- Theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụngsáng kiến (nếu có):

- Theo ý kiến của tác giả sáng kiến:

+ Trước khi áp dụng sáng kiến:...................................................................

+ Hiệu quả sau khi áp dụng Sáng kiến:

Hiệu quả kinh tế:............................................................................................

Hiệu quả xã hội:.............................................................................................

Hiệu quả trong công tác chuyên môn, công tácquan lý:...............................

5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu(nếu có):

6. Tài liệu kèm theo gồm:

- Bản vẽ, sơ đồ ... (bản)

- Bản tính toán ... (bản)

- Các tài liệu khác ... (bản).

XÁC NHẬN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

Ngày... tháng .... năm 20

Người báo cáo

(Ký ghi rõ họ tên)[1]Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.

[2]Tên của sáng kiến.

[3]Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

[4] Điện tử,viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin

Nông lâm ngư nghiệp và môi trường

Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải

Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế…)

Khác…

[5]  Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tạiđiểm d khoản 1 Điều 5 của  Thông tư số 18/2013/BKHCNhướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

[6]  Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quyđịnh tại điểm g khoản 1 Điều 5 của  Thôngtư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 4,030
  • Tất cả: 1,116,209
Đăng nhập