Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số ký hiệu văn bản 52-ĐU/HD
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày hiệu lực 31/05/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm hd-52-sinh-hoat-chinh-tri-tbt.pdf
Văn bản mới