Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng Tổ chức Hành chính với vai trò của Văn phòng cơ quan cấp sở, có chức năng giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ, hành chính, cải cách hành chính; tiếp nhận, theo dõi việc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa"); công tác bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan.

- Quản lý vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống mạng tin học của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo thông tin thông suốt trên hệ thống mạng. Tổ chức thực hiện hoạt động đăng Công báo của tỉnh theo quy định (bao gồm cả Công báo điện tử), đăng tin bài; cập nhật các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương, của UBND tỉnh, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Văn phòng để các cơ quan cập nhật thông tin kịp thời, giảm thiểu giấy tờ hành chính.

 

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Bà Phạm Thị Vy

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

ĐT: 3.845.999

Mail: ptvy-ubnd@laocai.gov.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chánh Văn phòng trong việc quản lý toàn diện cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Phòng và thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng theo Quy chế làm việc của Văn phòng;

 - Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Trực tiếp tham mưu công tác Tổ chức bộ máy; công tác nhân sự; công tác Hành chính; tham mưu giúp Chánh Văn phòng giải quyết công tác kỷ luật, đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật; đi công tác và làm việc tại cơ sở đối với cán bộ, công chức Văn phòng; việc theo dõi, thực hiện quy chế phối hợp giữa 04 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) và quy chế phối hợp trong công tác cảnh vệ;

 - Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm; Đề án sáp nhập một số phòng, ban, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh.

 - Quản lý nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể thường xuyên và đột xuất cho các thành viên của phòng theo vị trí vị trí việc làm;

  - Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo hoạt động của Văn phòng tháng, quý, năm; chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Văn phòng họp giao ban; viết thông báo kết luận họp giao ban của Văn phòng. Tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Văn phòng chủ trì;

 - Chịu trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng của Văn phòng;

 - Chịu trách nhiệm rà soát công tác xây dựng sáng kiến và triển khai thực hiện sáng kiến trong Văn phòng UBND tỉnh;

 - Thực hiện nhiệm vụ thư ký thực hiện công tác tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; Tổ theo dõi, kiểm tra công vụ của Văn phòng;

- Thừa lệnh Chánh Văn phòng ký tên đóng dấu Văn phòng các loại văn bản đã được được Chánh Văn phòng ủy quyền: giấy giới thiệu, giấy công tác của CBCCVC, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

 - Phối hợp với phòng Quản trị Tài vụ thực hiện việc hiếu, hỷ, chúc mừng sinh nhật, thăm ốm đau... của cán bộ, công chức cơ quan và lập kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ tết, các dịp kỷ niệm trong năm; ...

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng phân công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập