Ban hành Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 3.0, hướng tới chính phủ số
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT, quy định Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới chính phủ số.
anh tin bai

Phát triển dữ liệu số tạo nền tảng cho triển khai chính phủ điện tử, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước

Theo đó, từ thực tiễn triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số (gọi tắt là chính phủ điện tử), Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới chính phủ số (gọi tắt là Khung kiến trúc) đã nghiên cứu xây dựng và cập nhật, bổ sung một số nội dung mới so với phiên bản 2.0 đã được ban hành.

Cụ thể, Khung kiến trúc cập nhật sơ đồ khái quát chính phủ điện tử và mô tả các thành phần: Bổ sung nền tảng định danh và xác thực điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử và việc khai thác, sử dụng các hệ thống này theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06); bổ sung Trung tâm dữ liệu quốc gia; kho dữ liệu về con người; kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia được đề cập trong Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ về Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; bổ sung, cập nhật tên của một số hệ thống theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Cập nhật các mô hình tham chiếu

Cập nhật các mô hình tham chiếu, gồm: Mô hình tham chiếu nghiệp vụ (BRM); Mô hình tham chiếu dữ liệu (DRM); Mô hình tham chiếu Ứng dụng (ARM); Mô hình tham chiếu Công nghệ (TRM); Mô hình tham chiếu An toàn thông tin mạng, an ninh mạng (SRM). Trong đó, Khung kiến trúc đổi tên Mô hình tham chiếu an toàn thông tin tại phiên bản 2.0 thành Mô hình tham chiếu an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, để bảo đảm đồng bộ với Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng; Cập nhật, bổ sung các mô hình tham chiếu về BRM, DRM, ARM nhằm đáp ứng nhu cầu cho việc triển khai Đề án 06 và Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Cập nhật, bổ sung vào TRM một số công nghệ mới, lược bỏ các công nghệ cũ, lạc hậu theo thực tế triển khai; Cập nhật, bổ sung một số văn bản có liên quan mới ban hành vào các mô hình tham chiếu một cách tương ứng,....

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử

Trong quá trình xây dựng, triển khai áp dụng các nội dung Kiến trúc chính phủ điện tử, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Trong đó, phải phù hợp với Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan; phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số của quốc gia; phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm việc đầu tư triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số hiệu quả; Nền tảng là giải pháp đột phá. Kết hợp mô hình triển khai tập trung và phân tán, tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc của các bộ, ngành, địa phương. Phát triển các nền tảng theo hướng cung cấp dịch vụ đồng bộ, thông suốt các cấp hành chính để có thể sử dụng tại mọi nơi. Các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ quy mô quốc gia phải được làm trước, làm tốt, làm tập trung.

Đồng thời, áp dụng hiệu quả các công nghệ số mới; sử dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây và các công nghệ hiện đại khác theo lộ trình phù hợp; triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng ở các thành phần Kiến trúc Chính phủ điện tử theo nhu cầu và lộ trình phù hợp; Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng, quy định kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của quốc gia, chuyên ngành; Coi Dữ liệu là tài nguyên mới. Cơ quan nhà nước mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải khai báo, cung cấp dữ liệu một lần cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thiết yếu; Chú trọng phát triển dữ liệu số tạo nền tảng cho triển khai chính phủ điện tử, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao để phát triển các dịch vụ đổi mới sáng tạo.

Quyết định số 2568/QĐ-BTTT có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 29/12/2023), thay thế Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

Hằng Nguyễn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập