Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung
Trưởng phòng
ĐT: 3.828.598
Mail: nthnhung-ubnd@laocai.gov.vn

- Chấp hành sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính;

- Tham mưu đề xuất với Chánh Văn phòng banhành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôc đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động về kiểm soát TTHC,cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tiếp tục triển khai Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính;

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý công tác cải cách hành chính (kiểm soát thủ tục hành chính);

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Tham gia ý kiến về thủ tục hành chính trong lập đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố TTHC; dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành; đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê, niêm yết TTHC tại bộ phận một cửa, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tồ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác có liên quan.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành rà soát, hệ thống, thống kê đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và chính xác về số lượng, tên gọi, nội dung TTHC theo thẩm quyền giải quyết của 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) của tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Văn phòng UBND tỉnh;

- Thực hiện các việc đột xuất, việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

Ông Trần Hoàng Anh
Phó Trưởng phòng
ĐT: 3.828.598
Mail: thanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòngcác chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôc đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động về kiểm soát TTHC,cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tiếp tục triển khai Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính;

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý công tác cải cách hành chính (kiểm soát thủ tục hành chính);

- Xây dựng Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Tham gia ý kiến về thủ tục hành chính trong lập đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm soát chất lượng dự thảo công bố TTHC của các sở, ban, ngành; đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê, niêm yết TTHC tại bộ phận một cửa, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tồ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

-Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Kiểm tra việc cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia (do chuyên viên cập nhật) và Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (do các sở, ngành; UBND cấp huyện cập nhật);

- Kiểm duyệt các loại báo cáo tuần, tháng, quýdo chuyên viên trình;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng giao hoặc phân công.

BàNgô Thị Lệ
Chuyên viên
ĐT: 3.828.598
Mail: ntle-ubnd@laocai.gov.vn

- Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý hệ thống một cửa điện tử của các cơ quan, đơn vị;

- Theo dõi TTHC thực hiện tại một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên hệ thống thông tin một cửa, một cửa liên thông điện tử của địa phương; tổng hợp số lượng thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị;

- Tổng hợp, dự thảo các loại báo cáo khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng;

- Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc báo cáo theo định kỳ và đột xuất;

- Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Kiểm tra việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Dự toán kinh phí triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai từng năm;

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh dạo phòng giao hoặc phân công.

Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

Mail: ntthao-ubnd@laocai.gov.vn

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập