Cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
"Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" – đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết này tôi xin được kể về một tấm gương sáng ở Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, hiệu quả trong công tác tham mưu tổng hợp, đồng chí Trần Trung Kiên đã trở thành một tấm gương sáng để cán bộ, công viên chức Văn phòng noi theo.
anh tin bai

Trần Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Đồng chí Trần Trung Kiên, sinh năm 1982, Thạc sỹ Kinh tế - Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, đồng chí sinh ra và lớn lên tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, đồng chí về công tác tại Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, trải qua nhiều vị trí công tác là Phó phòng, Phụ trách Phòng Quản lý ngân sách; Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính. Sự cần mẫn, tận tụy, nghiêm túc tiếp thu, chăm chỉ học hỏi là đức tính mà đồng nghiệp luôn thấy ở anh trong bất cứ công việc nào anh được phân công thực hiện.

Người cán bộ tham mưu tận tụy, sáng tạo, hiệu quả

Từ tháng 12/2020 đến nay, đồng chí chuyển về công tác tại phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, hiện đang giữ chức vụ là Phó Trưởng phòng Tổng hợp - được phân công chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai; dự toán, quyết toán, kiểm toán ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương; quản lý nguồn vốn đầu tư công của ngân sách địa phương (không bao gồm các nguồn Trung ương bổ sung cho tỉnh); quản lý nguồn vốn Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất; tham mưu các nội dung về quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chuẩn bị tài liệu các Hội nghị của Tỉnh ủy gửi của Thường trực UBND tỉnh; chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến các kỳ họp HĐND tỉnh; phân loại văn bản hàng ngày cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Trung Kiên chia sẻ: Nhiệm vụ của một chuyên viên tham mưu tổng hợp rất vất vả và nhiều áp lực, không chỉ đòi hỏi sự nhiệt tình, tâm huyết mà còn phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, nhạy bén trong việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, từ đó mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác đồng chí luôn xác định phải mang hết tâm trí và sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo công tác và nhiệm vụ của mình, đồng chí Trần Trung Kiên luôn tâm huyết với công việc, cộng với những tố chất cẩn trọng, linh hoạt của người làm công tác tham mưu tổng hợp. Trong những năm qua, đồng chí Trần Trung Kiên lúc nào chăm chỉ, trách nhiệm, không ngừng học tập, nghiên cứu, cầu thị tiếp thu, luôn chủ động, sáng tạo, sáng kiến trong xử lý các công việc hằng ngày một cách chính xác, kịp thời, sắp xếp thời gian làm việc đảm bảo tính khoa học, bài bản, chuyên nghiệp, có kế hoạch cụ thể, có khả năng tư duy bao quát rộng, để có những nội dung tham mưu chất lượng, kịp thời. Do đó, kết quả công việc của đồng chí luôn được đánh giá đạt chất lượng, hiệu quả, đáng ghi nhận như: Về lĩnh vực kinh tế xã hội, đồng chí tham mưu Thường trực UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai) và năm 2021(Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai); Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai, tham mưu Thường trực UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai), dự toán ngân sách các năm 2021, 2022, 2023 (Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 04/12/2020, Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và Nghị quyết số  46/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai); kịp thời tham mưu Thường trực UBND tỉnh trình HĐND tỉnh/Thường trực HĐND tỉnh quyết định bổ sung dự toán cho các cơ quan đơn vị địa phương để đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ và chi tiêu thường xuyên khi phát sinh ngoài dự toán đầu năm.

Về quyết toán, kiểm toán ngân sách địa phương hàng năm, kịp thời tham mưu Thường trực UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm tại các kỳ họp cuối năm; chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp đón, làm việc, giải trình đối với ý kiến, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với ngân sách nhà nước hàng năm; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước hàng năm theo quy định.

Về quản lý các nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi, đồng chí tham mưu kịp thời cho Thường trực UBND tỉnh/Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy để giao danh mục nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương các công trình theo quy định; tổng hợp tham mưu Thường trực UBND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hàng năm theo quy định.

Về quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đã kịp thời tham mưu Thường trực UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch 5 năm và hàng năm cho các doanh nghiệp và đánh gia kết quả thực hiện theo quy định, bổ sung kinh phí ngân sách hỗ trợ và quyết toán theo quy định; chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện giám sát tài chính tại các doanh nghiệp theo quy định; kịp thời tham mưu văn bản chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài chính tại các doanh nghiệp theo quy định.

Về quản lý Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất, kịp thời tham mưu Thường trực UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền và quyết định đối với phương án sử dụng nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất để đầu tư, xây dựng các dự án đúng theo quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn của các Quỹ, kết hợp với các nguồn vốn của ngân sách nhà nước để đầu tư các công trình dự án theo quy định. Ngoài ra, anh luôn chủ động tham mưu trực tiếp các văn bản chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung để UBND tỉnh trình các kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định; tham mưu Thường trực UBND tỉnh họp để nghe các cơ quan đơn vị báo cáo nội dung kỳ họp; chủ trì đôn đốc các chuyên viên liên quan hoàn thiện trình ký gửi tài liệu kỳ họp theo quy định; kịp thời tham mưu văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các cơ quan đơn vị thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu.

Bên cạnh đó, đồng chí luôn có tinh thần đoàn kết, giữ mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp; luôn tìm ra những giải pháp trong công tác để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

anh tin bai

Trần Trung Kiên (áo đỏ đứng thứ 2 từ trái sang) tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể thao có thành tích cao.

Một tấm gương sáng để cán bộ công chức soi theo

Với bề dầy thành tích đạt được trong những năm qua, đồng chí Trần Trung Kiên đã được cơ quan đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 5 năm liền (2018 – 2022), với nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng vào thực tiễn; được Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhiều năm công tác cùng cơ quan, tôi nhận thấy, bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, đồng chí Trần Trung Kiên luôn gương mẫu tích cực trong các hoạt động đoàn thể của cơ quan; đồng chí luôn giữ gìn đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp; có tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; không gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân. Đồng chí Trần Trung Kiên còn là một cán bộ đảng viên mẫu mực trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan.

Là Phó Trưởng phòng Tổng hợp, có nhiều thành tích đóng góp trong công tác, đồng chí Trần Trung Kiên xứng đáng là tấm gương điển hình làm theo lời Bác và là một tấm gương sáng để cán bộ, công viên chức trong Văn phòng học tập và làm theo./.

Lệ Hằng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập