Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Hoàng Ngọc Bích

Giám đốc Trung tâm

ĐT: 02143. 906.688

0989089085

Mail: hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

- Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Trực tiếp phụ trách Bộ phận Hành chính, quản trị.

- Chủ trì các cuộc họp của Trung tâm. Kiểm duyệt việc đăng tải các tin, bài, thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh về toàn bộ nội dung thông tin được đưa lên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm.

- Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đến giải quyết TTHC, bảo đảm việc giải quyết theo đúng quy định.

- Quản lý, đánh giá công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm và quản lý tài sản của Trung tâm.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định.

Phạm Văn Dũng

Phó Giám đốc Trung tâm

ĐT: 02143.906.868 0904868499

Mail: pvdung-ubnd@laocai.gov.vn

- Thường trực tại Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh cho hoạt động của các ứng dụng phần mềm phục vụ nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm, tham mưu xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu của Trung tâm; công tác hành chính, quản trị; văn hóa công vụ; triển khai các dịch vụ của Trung tâm.

- Điều hành hoạt động của Trung tâm theo ủy quyền của Giám đốc Trung tâm.

- Trực tiếp phụ trách Bộ phận Hỗ trợ, giám sát và giải quyết phản ánh, kiến nghị. Phối hợp với ông Trần Hoàng Anh - Phó Giám đốc Trung tâm để quản lý Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả.

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng các ứng dụng CNTT cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Trung tâm; tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Ông Trần Hoàng Anh

Phó Giám đốc Trung tâm

ĐT: 02143.906.868
Mail: thanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác: Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận hồ sơ TTHC, chuyển hồ sơ giải quyết TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được giao.

- Điều hành hoạt động của Trung tâm theo ủy quyền của Giám đốc Trung tâm.

- Trực tiếp phụ trách Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm soát, cải cách TTHC tại Trung tâm. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh tăng, giảm số lượng công chức, viên chức, người lao động đến làm việc tại Trung tâm để phù hợp với tình hình thực tế giao dịch TTHC hoặc trường hợp công chức, viên chức, người lao động được vắng mặt, được nghỉ theo quy định.

- Tham mưu bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết TTHC, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC. Căn cứ đề xuất của các cơ quan, đơn vị, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn danh sách công chức, viên chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập