Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh

- Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của UBND tỉnh về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng (những thông tin được phép công bố) trên địa bàn tỉnh; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan; cung cấp, tích hợp các dịch vụ hành chính công; cung cấp, tích hợp hệ thống thông tin của tỉnh (như thông tin dân cư, đất đai, xây dựng...); cung cấp các dịch vụ nội dung số.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Bà Trần Thùy Linh
Trưởng Ban biên tập CTTĐT
ĐT: 3.828966
Mail: ttlinh-ubnd@laocai.gov.vn

a) Quản lý chung, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng biên tập Cổng TTĐT tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh, trong việc quản lý toàn diện cán bộ công chức, viên chức của Ban biên tập và thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban theo đúng quy định tại Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và các dự án, đề án đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng TTĐT tỉnh; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác giữa Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và được phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai;

- Phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các phòng, ban chuyên môn của các sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được tích hợp lên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

- Chỉ đạo các thành viên trong Ban Biên tập khai thác, tiếp nhận, tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin lên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, theo đúng Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử, Cổng TTĐT của cơ quan Nhà nước: Bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử; các dịch vụ nội dung số; duy trì vận hành tốt hệ thống Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook; Phát huy tiện ích của hệ thống giám sát, tự động phân tích và cảnh báo những phản ánh của người dân về chính quyền trên mạng xã hội - SMCC (http://smcclaocai.adt.net.vn), điểm tin báo chí, mạng xã hội viết về Lào Cai gửi Thường trực UBND tỉnh hàng ngày;

b) Chịu trách nhiệm kiểm duyệt tin, bài, ảnh, video, cơ sở dữ liệu của các thành viên Ban Biên tập và cộng tác viên trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Tổng biên tập kiểm duyệt trước khi xuất bản lên Cổng TTĐT tỉnh phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh;

c) Phối hợp với các chuyên viên khối tham mưu tổng hợp và các cơ quan liên quan tổng hợp thông tin, tham mưu tổ chức họp cung cấp thông tin hàng tuần cho các cơ quan báo chí thường trú của Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; họp báo thường kỳ và họp báo bất thường (nếu thấy cần thiết);

d) Tham mưu xây dựng các dự toán kinh phí liên quan đến hoạt động Cổng TTĐT tỉnh hàng năm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; quyết toán kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao thông tin, cơ sở dữ liệu đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh và fanpage của UBND tỉnh Lào Cai;

đ) Quản lý chung nội dung thông tin, các vấn đề dư luận xã hội, báo chí quan tâm; phản hồi trên hệ thống Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook; Tham mưu xử lý thông tin dư luận báo chí trên mạng xã hội.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng biên tập Cổng TTĐT tỉnh phân công.






Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập