Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh

Nhiệm vụ của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh

- Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của UBND tỉnh về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng (những thông tin được phép công bố) trên địa bàn tỉnh; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan; cung cấp, tích hợp các dịch vụ hành chính công; cung cấp, tích hợp hệ thống thông tin của tỉnh (như thông tin dân cư, đất đai, xây dựng...); cung cấp các dịch vụ nội dung số.

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

 

 

Bà Trần Thùy Linh

Trưởng Ban Biên tập

ĐT:3.828966
Mail: ttlinh-ubnd@laocai.gov.vn

 

Quản lý chung, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng biên tập Cổng TTĐT tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Biên tập, trong việc quản lý toàn diện cán bộ công chức, viên chức của Ban Biên tập và thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban theo đúng quy định tại Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh và vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành, trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan báo chí; phối hợp với các chuyên viên khối tham mưu tổng hợp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp thông tin, tham mưu tổ chức họp cung cấp thông tin hàng tuần cho các cơ quan báo chí thường trú của Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; họp báo thường kỳ và họp báo bất thường; hay tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác liên quan sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, dự án, đề án, báo cáo về lĩnh vực Cổng TTĐT tỉnh; kiểm soát chất lượng dự thảo Kế hoạch, dự án, đề án, báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành;

- Chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn bản QPPL dề lĩnh vực Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai. Kiến nghị sửa đổi các văn bản QPPL, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.

- Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban Biên tập; Chỉ đạo các thành viên trong Ban Biên tập viết tin, bài, khai thác, tiếp nhận, tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin CSDL lên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, theo đúng Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử, Cổng TTĐT của cơ quan Nhà nước, Quy chế số 25-QC/TU ngày 18/9/2020 ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức, quản lý hoạt động Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và các Cổng TTĐT thành phần; Bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử; chuyển đổi số; các dịch vụ nội dung số; duy trì vận hành tốt hệ thống Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook và Cổng hành chính công tỉnh trên Zalo; Phát huy tiện ích của hệ thống giám sát, tự động phân tích và cảnh báo những phản ánh của người dân về chính quyền trên mạng xã hội tại phần mềm SMCC (http://smcclaocai.adt.net.vn), điểm tin báo chí, mạng xã hội viết về Lào Cai gửi Thường trực UBND tỉnh hàng ngày;

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Biên tập; chịu trách nhiệm chung về kiểm duyệt tin, bài, ảnh, video, thông tin CSDL của các thành viên Ban Biên tập và cộng tác viên đăng trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh kiểm duyệt trước khi xuất bản.

- Chỉ đạo việc quản lý chung nội dung thông tin được đăng tải, chia sẻ lên Cổng hành chính công tỉnh trên Zalo và trên hệ thống Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook; tham gia tương tác, phản hồi kịp thời các ý kiến của tổ chức, cá nhân gửi tới;

- Tham mưu chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin đăng trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh và Fanpage của UBND tỉnh cho các thành viên Ban biên tập, bộ phận gián tiếp của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và các cộng tác viên theo đúng quy định;

- Chỉ đạo xây dựng các dự toán kinh phí liên quan đến hoạt động Cổng TTĐT tỉnh hàng năm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; quyết toán kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao thông tin, cơ sở dữ liệu đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh và Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai;

- Chỉ đạo tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác giữa Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và được phát sóng trên Đài Phát thanh ‑ Truyền hình tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch Hội đồng biên tập Cổng TTĐT tỉnh phân công.

 

 

Bà Nguyễn Lệ Hằng

Chuyên viên

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai hàng năm; hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hoạt động hàng năm;

- Tham mưu việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng vận hành, kỹ thuật quản trị Cổng TTĐT thành phần và kỹ năng viết, biên tập tin bài cho cán bộ quản trị và đội ngũ biên tập viên chuyên trách và kiêm nhiệm của các Cổng TTĐT thành phần;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch quản trị và vận hành hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh đảm bảo thông suốt, hiệu quả; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm đảm bảo kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh; thực hiện việc sao lưu dữ liệu;…

- Tham mưu xây dựng dự thảo các Quyết định, Kế hoạch, văn bản liên quan đến việc thuê dịch vụ CNTT: Cổng TTĐT tỉnh và dịch vụ hành chính công tỉnh, phần mềm điểm tin - SMCC theo từng giai đoạn, theo đúng quy định;

- Quản trị kỹ thuật toàn bộ hệ thống Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh, đảm bảo toàn an, an ninh thông tin trên toàn bộ hệ thống Cổng TTĐT tỉnh;

- Tham mưu thực hiện các dịch vụ nội dung số trên Cổng TTĐT tỉnh; tham gia tổ chức thực hiện các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh;

- Tham mưu phát triển hệ thống Cổng TTĐT cấp xã;

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, hoạt động Fanpage của UBND tỉnh theo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất; Tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Hội đồng biên tập Cổng TTĐT tỉnh;

- Sản xuất, biên tập, cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực: Thông tin điện tử, cải cách hành chính, chuyển đổi số; các CSDL là đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch trong kênh tin Du khách trên Cổng TTĐT tỉnh. Phụ trách các kênh tin: Chuyển đổi số; Công bố các TTHC; Công khai ngân sách địa phương; Thông tin doanh nghiệp nhà nước; An toàn thông tin; Thông tin cơ sở; Chương trình OCOP; Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL;

- Rà soát giao diện, các kênh thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh phiên bản tiếng Anh theo đúng tiêu chí số 12: Thông tin tiếng nước ngoài của Bộ Thông tin và Truyền thông, về đánh giá xếp hạng website/portal; duy trì cập nhật thông tin theo lĩnh vực phụ trách lên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai phiên bản tiếng Anh;

- Quản trị, vận hành hệ thống Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook; Theo dõi, quản lý vận hành hệ thống quét thông tin ‑ SMCC tỉnh Lào Cai; thực hiện quản lý vận hành Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo và cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành, định hướng dư luận từ Cổng TTĐT tỉnh; Theo dõi, hỗ trợ, quản lý vận hành Cổng thông tin tác nghiệp của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kỹ thuật quản trị, vận hành các Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện quản trị kỹ thuật, vận hành hoạt động Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh; rà soát, xây dựng các kênh tin, duy trì cung cấp thông tin lên các kênh tin trên trên Cổng TTĐT của Văn phòng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên các Cổng TTĐT thành viên tại Quyết định số 4526/QĐ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng biên tập Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

- Tham mưu xây dựng các dự toán kinh phí liên quan phục vụ hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

 

 

Bà Vũ Thùy Linh

Chuyên viên

Quản lý theo dõi hoạt động hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh:

- Theo dõi, quản lý vận hành chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng TTĐT tỉnh: Tham mưu, đề xuất kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng TTĐT tỉnh; đôn đốc các cơ quan, đơn vị Cổng TTĐT thành phần tích cực trả lời các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi tới chuyên mục Hỏi - Đáp kịp thời, chính xác, đúng chức danh, thời gian quy định; Tổng hợp báo cáo, đánh giá về tình hình hoạt động chuyên mục Đỏi ‑ Đáp theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật đầy đủ bộ TTHC của cơ quan, đơn vị lên hệ thống Dịch vụ hành chính công; tiếp nhận và xử lý DVC mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 đã cung cấp trên hệ thống Dịch vụ hành chính công được tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh đúng thời gian quy định. Tổng hợp báo cáo, đánh giá về tình hình tiếp nhận và xử lý DVC mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh được tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;

- Sản xuất, biên tập tin, bài thuộc lĩnh vực: Đối ngoại, Nội chính, Kinh tế. Phụ trách các kênh thông tin: Thông tin giới thiệu; Giải quyết khiếu nại tố cáo; Thông tin khen thưởng, xử phạt; Thông tin mua sắm TSNN tập trung; Thông tin quản lý khoáng sản; Thông tin tuyên truyền chế độ, chính sách mới; duy trì cập nhật thông tin lên các kênh thông tin tại chuyên trang Du khách;

- Thực hiện điểm tin báo chí, mạng xã hội viết về Lào Cai hàng ngày, gửi Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo và các chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;

- Phối hợp với sở Ngoại vụ thực hiện chuyển, dịch thông tin theo lĩnh vực được giao phụ trách sang tiếng Anh, thực hiện cập nhật lên các kênh tin trên Cổng TTĐT tỉnh phiên bản tiếng Anh;

- Làm đầu mối tham mưu duy trì, phát triển hệ thống Cộng tác viên trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

- Tham gia tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện cung cấp thông tin, vận hành hoạt động Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh; phụ trách chuyên mục Hỏi ‑ Đáp trên Cổng TTĐT của Văn phòng UBND tỉnh;

- Thực hiện chia sẻ thông tin, đăng tải tin vắn, sự kiện theo các lĩnh vực được giao phụ trách lên Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook;

-  Thực hiện tổng hợp các biểu chi trả thù lao, nhuận bút các loại liên quan đến hoạt động Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT của Văn phòng UBND tỉnh cho các thành viên Ban biên tập; các cộng tác viên; bộ phận gián tiếp của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và Cổng Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

- Sản xuất, biên tập tin, bài thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, y tế, Lao động thương binh xã hội. Phụ trách các kênh tin: Tin trong nước, tin quốc tế; Chính sách mới; Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; Thông tin chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Dự báo thời tiết; Danh bạ nhà hàng, khách sạn; Danh bạ thư điện tử;

- Phối hợp với sở Ngoại vụ thực hiện chuyển, dịch thông tin theo lĩnh vực được giao phụ trách sang tiếng Anh, sau đó thực hiện cập nhật lên các kênh tin trên Cổng TTĐT tỉnh phiên bản tiếng Anh;

- Tham gia tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện cung cấp thông tin, vận hành hoạt động Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh;

- Thực hiện chia sẻ thông tin, đăng tải tin vắn, sự kiện theo các lĩnh vực được giao phụ trách lên Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook;

- Thực hiện quản lý vận hành trang Công báo trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

 

 

 

Bà Đặng Thanh Huyền

Chuyên viên

- Trình Thường trực UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương, kiểm tra, báo cáo về vấn đề báo chí nêu. Tham gia ý kiến vào các báo cáo cơ quan hành chính Nhà nước phản ánh, kiến nghị của các cơ quan báo chí, cá nhân trên mạng thông tin điện tử trình Chánh Văn phòng, Thường trực UBND tỉnh để cung cấp, trả lời các cơ quan báo chí, cá nhân theo quy định.

- Sản xuất, biên tập tin, bài thuộc lĩnh vực: Nông - lâm nghiệp, môi trường, Du lịch, hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, các Tổ chức chính trị - xã hội. Phụ trách các kênh thông tin: Xây dựng nông thôn mới; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Thông tin các dự án hạng mục đầu tư, đấu thầu, đấu giá; Thông tin báo cáo, thống kê; Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; Trả lời ý kiến cử tri; Hệ thống chính trị; Danh bạ thư điện tử; Danh sách người phát ngôn; Điểm báo (đăng trên cổng) và các mục tin trong chuyên trang Doanh nghiệp trên Cổng TTĐT tỉnh; Lịch cắt điện; Lịch cắt nước.

- Phối hợp theo dõi, quản lý quá trình vận hành, cung cấp thông tin của các Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh; nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng thể về cung cấp thông tin của các các Cổng TTĐT thành phần; đôn đốc, hỗ trợ các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cung cấp thông tin, CSDL trên Cổng TTĐT của cơ quan, đơn vị theo các quy định của Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên các Cổng TTĐT thành phần tại Quyết định số 4526/QĐ-HĐBT ngày 14/12/2020 của Hội đồng biên tập Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai; Kế hoạch hoạt động Cổng TTĐT tỉnh hàng năm và các thông tin đặc thù đối với các đơn vị chuyên ngành. Tổng hợp báo cáo, đánh giá về tình hình cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương có Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm;

- Tham gia thực hiện tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai theo lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện chia sẻ thông tin, đăng tải tin vắn, sự kiện theo các lĩnh vực được giao phụ trách lên Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook;

- Thực hiện cung cấp thông tin, vận hành hoạt động Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh;

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động, báo cáo kết quả hoạt động của Ban biên tập theo định kỳ hàng tháng, quý, năm; Phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng của Ban biên tập; xây dựng Kế hoạch hoạt động, báo cáo tổng kết TĐKT của Ban biên tập hàng năm;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 449
  • Trong tuần: 4,123
  • Tất cả: 1,379,447
Đăng nhập