Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 4 tổ chức cơ sở đảng với 70 đảng viên. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng là “đi trước mở đường”, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong thời qua có nhiều đổi mới, khoa học và hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; góp phần quan trọng khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

 Theo đó, Công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục được đổi mới, đảm bảo nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; các hội nghị triển khai quán triệt, học tập nghị quyết cấp trên tổ chức đều được trọng quán triệt, học tập chuyên sâu.

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy chi bộ đảm bảo tính sát thực, khả thi cao. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, đảm bảo đúng định hướng, thiết thực hưởng ứng những đợt sinh hoạt do cấp trên và Đảng ủy cơ quan phát động. Đồng thời nâng cao sức khỏe, tinh thần cho đảng viên, quần chúng.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy, Chi bộ cơ quan được triển khai sâu rộng trên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin như tổ chức các hội nghị, hội thảo, phổ biến bằng hình thức nhóm Zalo, Facebook… đã góp phần làm cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy, Chi bộ tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường. Qua đó cho thấy cán bộ, đảng viên đã tin tưởng vào việc triển khai Nghị quyết các cấp.

Từ việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; đa số cán bộ, công chức, viên chức tận tụy với nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 01/04 Chi bộ trong sạch vững mạnh; 20% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 03 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen do đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh còn có một số hạn chế cần khắc phục, như: Một số ít đảng viên chưa nghiêm túc trong việc nêu gương; chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chuyên đề tại một số Chi bộ chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong thời gian tới Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt 5 nội dung quan trọng đó là:

Tiếp tục quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời, có chất lượng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành; 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIgắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Duy trì tổ chức tốt công tác tuyên truyền miệng, kịp thời định hướng thông tin và cung cấp đầy đủ tài liệu tuyên truyền cho đội ngũ cấp ủy Chi bộ trực thuộc. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và dư luận xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh;phát hiện, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quan điểm sai trái, âm mưu ”diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt chú trọng tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, ghi danh, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đểkịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

Bùi Vân

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập