Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai từ ngày 17/10/2023

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Bà Trần Thùy Linh

Trưởng Ban Biên tập

ĐT:3.828966
Email: ttlinh-ubnd@laocai.gov.vn

- Chấp hành sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Chánh Văn phòng UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Biên tập;

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp báo, tiếp báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, ban hành các thông cáo báo chí; tham mưu phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường

- Tổng hợp thông tin từ báo chí trình Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, cơ quan kiểm tra, báo cáo về vấn đề báo chí nêu; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý vấn đề báo nêu theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban Biên tập; Chỉ đạo các thành viên trong Ban Biên tập viết tin, bài, khai thác, tiếp nhận, tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin CSDL lên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lộ trình xây dựng chính quyền số; chuyển đổi số; các dịch vụ nội dung số; duy trì vận hành tốt hệ thống Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook và Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo; Phát huy tiện ích của hệ thống giám sát, tự động phân tích và cảnh báo những phản ánh của người dân về chính quyền trên mạng xã hội tại phần mềm điểm tin https://laocai.vnsocial.vn, báo cáo Thường trực UBND tỉnh hàng ngày phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành;

- Tham mưu chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin đăng trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh và Fanpage của UBND tỉnh cho các thành viên Ban biên tập, bộ phận gián tiếp của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và các Cộng tác viên, người cung cấp thông tin theo đúng quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Bà Nguyễn Lệ Hằng

Chuyên viên

Email: nlhang-ubnd@laocai.gov.vn

- Tham mưu xây dựng kế hoạch quản trị và vận hành hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh đảm bảo thông suốt; đảm bảo kết nối, tích hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số; đảm bảo khả năng liên kết, tích hợp với các Cổng TTĐT thành phần của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan trên Cổng TTĐT tỉnh; liên thông các hệ thống thông tin của Cổng TTĐT tỉnh; Cổng Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh; Trang Công báo điện tử của tỉnh; Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo; thực hiện việc sao lưu dữ liệu;…; hỗ trợ quản trị kỹ thuật, vận hành các Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai.

- Tham mưu, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng quản trị nội dung, vận hành, quản trị kỹ thuật Cổng TTĐT thành phần cho lãnh đạo, cán bộ quản trị và đội ngũ biên tập viên chuyên trách và kiêm nhiệm của các Cổng TTĐT thành phần;

- Xây dựng các văn bản, Kế hoạch, Quyết định, dự toán kinh phí liên quan đến việc thuê dịch vụ CNTT: Phần mềm Cổng TTĐT tỉnh và các Cổng TTĐT thành phần; phần mềm điểm tin (laocai.vnsocial.vn) theo từng giai đoạn theo đúng quy định; Xây dựng dự toán nhuận bút Cổng TTĐT tỉnh hằng năm và dự toán kinh phí đào tạo, tập huấn hằng năm (khi có yêu cầu);

- Tham mưu, triển khai phát triển hệ thống Cổng TTĐT cấp xã theo quy định;

- Sản xuất, biên tập, cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực: Thông tin điện tử, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Phụ trách các kênh tin: Chuyển đổi số; Công bố các TTHC; Công khai ngân sách địa phương; An toàn thông tin; Thông tin cơ sở; Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL;

- Thực hiện tổng hợp chuyển sang Sở Ngoại vụ thông tin cần dịch sang tiếng Anh; tiếp nhận thông tin dịch và cập nhật lên các kênh tin trên Cổng TTĐT tỉnh phiên bản tiếng Anh; Rà soát giao diện, các kênh thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh phiên bản tiếng Anh theo đúng tiêu chí số 12: Thông tin tiếng nước ngoài của Bộ Thông tin và Truyền thông, về đánh giá xếp hạng website/portal; duy trì cập nhật thông tin theo lĩnh vực phụ trách lên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai phiên bản tiếng Anh;

- Quản trị kỹ thuật trang Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng Facebook; Quản trị, vận hành phân hệ nội dung trên Cổng Hành chính công Lào Cai trên Zalo; Quản trị kỹ thuật phần mềm điểm tin Lào Cai Vnsocial (http://laocai.vnsocial.vn), hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm này;

- Thực hiện quản trị kỹ thuật, vận hành, sản xuất tin, bài, cập nhật thông tin, CSDL... Cổng TTĐT Văn phòng UBND tỉnh.

- Phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng của Ban biên tập;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo phòng phân công.

Bà Vũ Thùy Linh

Chuyên viên

Email: vtlinh-ubnd@laocai.gov.vn

- Thực hiện điểm tin báo chí, mạng xã hội trái chiều viết về Lào Cai hàng ngày, gửi Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo và các chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện điểm tin hằng ngày về Lào Cai, trong nước, thế giới gửi Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên tham mưu - tổng hợp phục vụ cho công tác nắm bắt tình hình và chỉ đạo điều hành; đồng thời cập nhật lên mục điểm tin của Cổng TTĐT tỉnh;

- Tham mưu Thường trực UBND tỉnh các bài viết gửi cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực được phân công sản xuất, biên tập tin, bài theo đề nghị của cơ quan báo chí;

- Quản lý theo dõi; đôn đốc hoạt động hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh, gồm: chuyên mục Hỏi - Đáp, Dịch vụ hành chính công; tổng hợp báo cáo, đánh giá về tình hình hoạt động chuyên mục Đỏi – Đáp, Dịch vụ hành chính công định kỳ hàng 6 tháng, 9 tháng, năm theo quy định;

- Sản xuất, biên tập tin, bài thuộc lĩnh vực: Đối ngoại, Nội chính, Kinh tế. Phụ trách các kênh thông tin, chuyên mục: Thông tin giới thiệu; Hệ thống chính trị; Công dân (Lịch tiếp công dân, Lịch công tác, Giải quyết khiếu nại tố cáo; Khen thưởng, xử phạt, Trả lời ý kiến cử tri); Thông tin mua sắm TSNN tập trung; Thông tin quản lý khoáng sản; Đầu mối tham mưu duy trì, phát triển hệ thống Cộng tác viên trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện chia sẻ thông tin, đăng tải tin vắn, sự kiện theo các lĩnh vực được giao phụ trách lên Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook;

- Thực hiện tổng hợp các biểu chi trả thù lao, nhuận bút các loại liên quan đến hoạt động Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT của Văn phòng UBND tỉnh cho các thành viên Ban biên tập; các cộng tác viên; bộ phận gián tiếp của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và Cổng Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo phòng phân công.

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên

Email: ntthao-ubnd@laocai.gov.vn

- Thực hiện quản lý vận hành trang Công báo trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai; Tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý, xuất bản và phát hành Công báo cấp tỉnh; xây dựng báo cáo Công báo theo định kỳ;

- Tham mưu Thường trực UBND tỉnh các bài viết gửi cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực được phân công sản xuất, biên tập tin, bài theo đề nghị của cơ quan báo chí;

- Sản xuất, biên tập tin, bài thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, y tế, Lao động thương binh xã hội. Phụ trách các kênh tin, chuyên mục: Tin trong nước, tin quốc tế; Chính sách mới; Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Dự báo thời tiết; Du khách (Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử, thông tin tên đường phố Lào Cai, tuyến du lịch, các điểm lưu trú, nhà hàng, khách sạn, lễ hội, ẩm thực); Danh bạ thư điện tử;

- Thực hiện chia sẻ thông tin, đăng tải tin vắn, sự kiện theo các lĩnh vực được giao phụ trách lên Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng giao hoặc phân công.

Bà Đặng Thanh Huyền

Chuyên viên

Email: dthuyen-ubnd@laocai.gov.vn

- Tham mưu xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, báo cáo về lĩnh vực Cổng TTĐT tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; xây dựng dự thảo các văn bản QPPL về lĩnh vực Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai. Kiến nghị sửa đổi các văn bản QPPL, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.

- Trình Thường trực UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý vấn đề tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị trên Cổng TTĐT tỉnh hoặc Cổng TTĐT Chính phủ chuyển đến; đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện.

- Tham mưu Thường trực UBND tỉnh các bài viết gửi cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực được phân công sản xuất, biên tập tin, bài theo đề nghị của cơ quan báo chí;

- Sản xuất, biên tập tin, bài thuộc lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, môi trường, công công nghiệp, giao thông, hoạt động của các Tổ chức chính trị - xã hội, và các lĩnh vực khác khi được phân công.

- Phụ trách các kênh thông tin, chuyên mục: Xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Thông tin các dự án hạng mục đầu tư, đấu thầu, đấu giá; Thông tin báo cáo, thống kê; Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; Danh sách người phát ngôn; Điểm báo; Doanh nghiệp (Các dự án mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư...); An toàn giao thông; Lịch cắt điện; Lịch cắt nước.

- Theo dõi, quản lý tình hình quản lý vận hành, cung cấp thông tin của các Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh; đôn đốc, hỗ trợ các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện cung cấp thông tin, CSDL trên Cổng TTĐT của cơ quan, đơn vị theo các quy định của pháp luật; Tổng hợp báo cáo, đánh giá về tình hình cung cấp thông tin của Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh theo định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm;

- Thực hiện chia sẻ thông tin, đăng tải tin vắn, sự kiện theo các lĩnh vực được giao phụ trách lên Fanpage của UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook;

- Thực hiện Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng giao hoặc phân công.

Theo Thông báo số 298/TB-VPUBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập