Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh từ ngày 19/9/2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, TT LIÊN HỆ

NHIỆM VỤ

1

anh tin bai

Ông Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng UBND tỉnh (CVP)

Điện thoại: 0214.3840.010

Email: pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các lĩnh vực công tác của Văn phòng UBND tỉnh;

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các lĩnh vực:

+ Tổ chức bộ máy, cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển; Kinh tế đối ngoại; Hội nhập quốc tế (Hợp tác quốc tế, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước); tài chính, ngân sách; báo chí, xuất bản; Quỹ Phát triển đất, Quĩ Đầu tư phát triển;

+ Chủ trương đầu tư các dự án, Quản lý đầu tư và xây dựng, quyết toán vốn đầu tư, lựa chọn nhà thầu vốn ngân sách;

+ Công tác phối hợp giữa 3 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh);

+ Các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác: Tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính, bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng; Quy chế dân chủ; thi đua khen thưởng của Văn phòng;

- Chỉ đạo hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử Văn phòng đối với các lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của UBND tỉnh Lào Cai;

- Xử lý văn bản đến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Phụ trách công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Văn phòng;

- Chủ tài khoản của Văn phòng; trực tiếp phụ trách Phòng Tổng hợp; Phòng Xây dựng - Tài nguyên môi trường (lĩnh vực Xây dựng), Phòng Tổ chức Hành chính; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phân công.

2

anh tin bai

Ông Hoàng Ngọc Bích

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (PCVP1)

Điện thoại: 0214.3855.388

Email:hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các lĩnh vực:

- Giáo dục - Đào tạo (bao gồm giáo dục quốc phòng an ninh); Văn hoá, Thể thao, Du lịch; Khoa học công nghệ; Lao động thương binh và xã hội; Công tác dân tộc; y tế, Tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở, thanh niên, dân số, gia đình và trẻ em; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội; bảo trợ xã hội; vì sự tiến bộ phụ nữ (bao gồm cả các dự án, chương trình vốn ODA, FDI, NGO thuộc các lĩnh vực phân công).

- Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với một cửa, một cửa liên thông các cấp; xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình;

- Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã;

- Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQ Việt nam tỉnh và các Tổ chức chính trị - Xã hội tỉnh; hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh;

- Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, các đề án, dự án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh; chuẩn bị tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Công tác An toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; quản lý vận tải; giao thông nông thôn…;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trang thông tin điện tử Văn phòng; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ của Văn phòng;

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động Phòng Nội chính - Văn xã (lĩnh vực Văn xã); Cổng dịch vụ công; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hội nghị tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.

3

anh tin bai

Ông Bùi Công Khanh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (PCVP2)

Điện thoại: 0214.3850.988

Email:bckhanh-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các lĩnh vực:

- Nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, thuỷ sản, sắp xếp dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chính sách dân tộc; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chủ trương điều chỉnh mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý đất đai; đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Môi trường và tài nguyên nước, cấp phép tài nguyên nước; các Quỹ (Môi trường, Bảo vệ và PTR, Phòng chống thiên tai); các chương trình chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất; hoạt động ngân hàng chính sách xã hội; tổng hợp chung tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; các chương trình, các đề án, dự án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh theo lĩnh vực phụ trách;

- Các chương trình ODA về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (WB giảm nghèo, WB8, Jica, KOICA, REDD+, các bon thấp,…);

- Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ; chuẩn bị tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo;

- Trực tiếp phụ trách công tác quản trị tài vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; tổ chức đón tiếp các Đoàn khách đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cơ quan Văn phòng;

- Ủy quyền tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh về một số nhiệm vụ chi (thanh toán lương, các khoản theo lương; điện, nước, xăng xe, sách báo, tạp chí, sửa chữa nhỏ, trang thiết bị cơ quan…);

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động Phòng Kinh tế ngành (lĩnh vực Nông lâm nghiêp), Phòng Quản trị Tài vụ, Ban Tiếp công dân tỉnh; Phòng Xây dựng - Tài nguyên môi trường (lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường).

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

4

anh tin bai

Ông Đặng Công Hải

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (PCVP3)

Điện thoại: 0214.3840.392

Email:dchai-ubnd@laocai.gov.vn

 

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các lĩnh vực:

- Khoáng sản; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy điện; Quản lý khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; Thu hút đầu tư và Giám sát đánh giá đầu tư; Môi trường các dự án thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thương mại, quản lý thị trường; Đối ngoại, quản lý biên giới, Công tác nhân quyền; hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh;

- An ninh, quốc phòng;

- Thanh tra, phòng chống tham nhũng; tư pháp;

- Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ; chuẩn bị tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách; Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp;

- Chỉ đạo hoạt động Phòng Nội chính - Văn xã (lĩnh vực Nội chính); Phòng Kinh tế ngành (lĩnh vực Kinh tế);

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

Theo Thông báo số 266/TB-VPUBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 280
  • Trong tuần: 280
  • Tất cả: 1,341,224
Đăng nhập