Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 6 năm 2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, TT LIÊN HỆ

NHIỆM VỤ

1

Ông Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0214.3840.010

Email: pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai về mọi lĩnh vực công tác của Văn phòng UBND tỉnh;

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các lĩnh vực:

+ Tổ chức bộ máy, cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển; Kinh tế đối ngoại; tài chính, ngân sách; báo chí, xuất bản; Quỹ Phát triển đất, Quĩ Đầu tư phát triển;

+ Khoáng sản (trừ nội dung PCVP2 phụ trách); Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy điện; Quản lý khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế;

+ Chủ trương đầu tư các dự án, Quản lý đầu tư và xây dựng, quyết toán vốn đầu tư, lựa chọn nhà thầu vốn ngân sách;

+ An ninh, quốc phòng;

+ Công tác phối hợp giữa 3 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh);

+ Các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác: Tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính, bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng của Văn phòng;

- Chịu trách nhiệm hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của UBND tỉnh Lào Cai;

- Xử lý văn bản đến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Phụ trách công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Văn phòng;

- Chủ tài khoản của Văn phòng; trực tiếp phụ trách Phòng Tổng hợp; Phòng Nội chính - Văn xã (lĩnh vực Nội chính); Phòng Xây dựng - Tài nguyên môi trường (lĩnh vực Xây dựng), Phòng Tổ chức Hành chính; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Kinh tế ngành (lĩnh vực Kinh tế).

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phân công.

2

Ông Hoàng Ngọc Bích

Phó chánh Văn phòng ubnd tỉnh

Điện thoại: 0214.3855.388

Email:hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh trong lĩnh vực:

- Thương mại, quản lý thị trường; Đối ngoại, quản lý biên giới, Công tác nhân quyền; Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

- Giáo dục - Đào tạo (bao gồm giáo dục quốc phòng an ninh); Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học công nghệ; Lao động thương binh và xã hội; Công tác dân tộc; y tế, Tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở, thanh niên, dân số, gia đình và trẻ em; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội; bảo trợ xã hội; vì sự tiến bộ phụ nữ (bao gồm cả các dự án, chương trình vốn ODA, FDI, NGO thuộc các lĩnh vực phân công).

- Kiểm soát thủ tục hành chính và một cửa các cấp; kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình;

- Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã;

- Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQ Việt nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh;

- Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, các đề án, dự án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh; chuẩn bị tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Công tác An toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; quản lý vận tải; giao thông nông thôn…;

- Theo dõi, chỉ đạo việc cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Văn phòng; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ của Văn phòng;

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động Phòng Nội chính - Văn xã (lĩnh vực Văn xã); Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hội nghị tỉnh;

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

3

Ông Bùi Công Khanh

Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0214.3850.988

   Email:bckhanh-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công tác tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh trong lĩnh vực:

- Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; tư pháp;

- Nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, thuỷ sản, sắp xếp dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chính sách dân tộc; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chủ trương điều chỉnh mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý đất đai; đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Môi trường và tài nguyên nước, cấp phép tài nguyên nước; các Quỹ (Môi trường, Bảo vệ và PTR, Phòng chống thiên tai); các chương trình chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất; hoạt động ngân hàng chính sách xã hội; tổng hợp chung tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; các chương trình, các đề án, dự án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh theo lĩnh vực phụ trách;

- Các chương trình ODA về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (WB giảm nghèo, WB8, Jica, KOICA, REDD+, các bon thấp,….);

- Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ; chuẩn bị tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác quản trị tài vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; tổ chức đón tiếp các Đoàn khách đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cơ quan Văn phòng;

- Ủy quyền tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh về một số nhiệm vụ chi (thanh toán lương, các khoản theo lương; điện, nước, xăng xe, sách báo, tạp chí, sửa chữa nhỏ, trang thiết bị cơ quan);

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động Phòng Kinh tế ngành (lĩnh vực Nông lâm nghiêp), Phòng Quản trị Tài vụ, Ban Tiếp công dân tỉnh; Phòng Xây dựng - Tài nguyên môi trường (lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường).

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

 

Theo Thông báo số 156/TB-VPUBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập