Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 1 năm 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, TT LIÊN HỆ

NHIỆM VỤ

1

Ông Phan Quốc Nghĩa

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0214.3840.010

Email: pqnghia-ubnd@laocai.gov.vn

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai về mọi lĩnh vực công tác của Văn phòng UBND tỉnh;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại; tài chính, ngân sách; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chủ trương điều chỉnh mục đích sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư các dự án; công tác báo chí, xuất bản; theo dõi Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển; công tác phối hợp giữa 3 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh);

- Chỉ đạo công tác tham mưu quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản (bao gồm xây dựng dân dụng, công nghiệp; sắp xếp dân cư nông thôn, bệnh viện, trạm y tế xã; nghĩa trang, các công trình văn hoá, thể thao; dự án xử lý nước thải, rác thải; cấp nước sinh hoạt đô thị), quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các lĩnh vực: Thuỷ lợi; cấp điện nông thôn; trường lớp học, nhà ở công vụ cho giáo viên; dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trụ sở xã; An toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; quản lý vận tải; giao thông nông thôn…;

- Theo dõi, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác: Tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính, bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng của Văn phòng;

- Chịu trách nhiệm hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực phụ trách trực tiếp;

- Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của UBND tỉnh Lào Cai;

- Xử lý văn bản đến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Văn phòng;

- Chủ tài khoản của Văn phòng; trực tiếp phụ trách Phòng Tổng hợp; Phòng Quản lý đầu tư và XDCB, Phòng Tổ chức Hành chính; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phân công.

2

Ông Bùi Văn Thìn

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0214.3840.391

Email: bvthin-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực: An ninh, quốc phòng; đối ngoại, ngoại vụ, quản lý biên giới; công tác nhân quyền; tôn giáo; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng; công tác tư pháp; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy điện; thương mại, quản lý thị trường; khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế (bao gồm cả ĐTM và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách);

- Tham mưu cho UBND tỉnh công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh;

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu; chương trình, đề án, dự án  thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Phòng Nội chính, Phòng Kinh tế và Ban tiếp công dân tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh;

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Chánh Văn phòng phân công.

3

Ông Hoàng Ngọc Bích

Phó chánh Văn phòng ubnd tỉnh

Điện thoại: 0214.3855.388

Email:hnbich-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo (bao gồm giáo dục quốc phòng an ninh); Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học công nghệ; Lao động thương binh và xã hội; công tác dân tộc; công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội; bảo trợ xã hội; vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chương trình ODA về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hoá thể thao, du lịch, y tế; kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình; lĩnh vực khoáng sản (bao gồm cả ĐTM và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách);

- Tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện lĩnh vực sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã;

- Theo dõi công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh;

- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ khóa XVI thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, chuẩn bị tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo việc cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Văn phòng; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ của Văn phòng;

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hội nghị tỉnh và Nhà khách số 3.

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

4

Ông Bùi Công Khanh

Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0214.3850.988

   Email:bckhanh-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn, sắp xếp dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chính sách dân tộc; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng; công tác quản lý đất đai (trừ các phần việc do Chánh Văn phòng phụ trách); đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, cấp phép tài nguyên nước; các Quỹ (Bảo vệ Môi trường, Bảo vệ và PTR, Phòng chống thiên tai); các chương trình chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất; hoạt động ngân hàng chính sách xã hội; tổng hợp chung tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; các chương trình, các đề án, dự án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh;

- Tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chương trình ODA về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (WB giảm nghèo, WB8, Jica, KOICA, REDD+, cácbon thấp,….);

- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác quản trị tài vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; tổ chức đón tiếp các Đoàn khách đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cơ quan Văn phòng;

- Ủy quyền tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh về một số nhiệm vụ chi (thanh toán lương, các khoản theo lương; điện, nước, xăng xe, sách báo, tạp chí, sửa chữa nhỏ, trang thiết bị cơ quan);

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modul Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động Phòng Nông lâm nghiệp và TNMT; Phòng Quản trị Tài vụ.

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

 

Theo Thông báo số 09/TB-VPUBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập