Phòng Kinh tế ngành


Họ và tên
,chức vụ, thông tin liên hệ

 

Nhiệm vụ

Ông Hoàng Thanh Bình
Trưởng phòng
ĐT: 3.844.643;

0912587783

Mail: htbinh-ubnd@laocai.gov.vn

Chịu trách nhiệm chung công tác quản lý hành chính của Phòng.Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Khoáng sản; điện năng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến công;

- Các Chương trình, Đề án, Dự án, thực hiện ĐTM các dự án thuộc thuộc lĩnh vực được phân công;

- Hoạt động chung của các đơn vị: Sở Công Thương, Khu công nghiệp Tằng Loỏng; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai và UBND huyện Văn Bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Vũ Đức Quyền
Phó Trưởng phòng
ĐT: 0814033596
Mail: vdquyen-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; Đề án số 01 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, định hướng đến năm 2045…

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chi cục Kiểm Lâm, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Vườn quốc gia Hoàng Liên; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường và UBND huyện Bát Xát.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Bà Phạm Hồng Minh
Phó Trưởng phòng
ĐT: 0903255344
Mail: phminh-ubnd@laocai.gov.vn

 

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Trồng trọt, bảo vệ thực vật; kiểm soát phòng, chống dịch, bệnh hại trên cây trồng; Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu, các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Công tác khuyến nông, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; Hoạt động, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88 của Quốc hội; theo dõi dân di cư tự do, hồi cư trở lại địa phương nơi cư trú trên địa bàn tỉnh;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh; Chi cục Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh; Liên minh HTX tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

ÔngNguyễn Bá Cảnh

Chuyên viên

ĐT: 0918298755

Mail: nbcanh-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Thương mại, xuất nhập khẩu; công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; quản lý, phát triển chợ; quản lý phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu. Hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai (gồm khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Kim Thành). Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước; Chương trình hợp tác với nước ngoài: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Vùng APLC (Cộng hòa Pháp); Tỉnh Brest(Cộng hòaBelarus)… Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

- Kế hoạch nâng cao chất lượng chỉ số PCI của tỉnh; triển khai chỉ số DCI. Hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Các Chương trình, Đề án, Dự án, thực hiện ĐTM các dự án thuộc thuộc lĩnh vực được phân công;

- Hoạt động chung của các đơn vị: Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND huyện Mường Khương.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Phạm Văn Quảng

Chuyên viên

ĐT: 0976777892
Mail: pvquang-ubnd@laocai.gov.vn

 

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Chăn nuôi - thú y, thủy sản và kiểm soát phòng, chống dịch, bệnh hại trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, vật nuôi; quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản; công tác thủy lợi, phòng chống hạn trên cây trồng; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và di chuyển, sắp xếp dân cư nông thôn; công tác tài nguyên nước; hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động của, hoạt động chung của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chi cục Chăn nuôi ‑ Thú y; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; Chi cục Thủy lợi; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh; Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và theo dõi UBND huyện Si Ma Cai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập