Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

STT

HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, TT LIÊN HỆ

NHIỆM VỤ

1
Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoai: 3840.010

Di động: 0982596455

Email: vtquoc-ubnd@laocai.gov.vn

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai về mọi lĩnh vực công tác của Văn phòng UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua khen thưởng của tỉnh; công tác cải cách hành chính; Công nghệ thông tin; Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại; công tác quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản và công tác quyết toán; qui  hoạch đất đai, quản lý đất đai, khoáng sản; tài chính, ngân sách; quĩ phát triển đất, quĩ đầu tư phát triển tỉnh; chủ trương đầu tư các dự án; công tác phối hợp giữa 4 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh).

- Theo dõi, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ khoá XV thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác: Tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính (bao gồm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả), bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng của Văn phòng.

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modun Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

- Xử lý văn bản đến của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Chủ tài khoản của Văn phòng; trực tiếp phụ trách Phòng Tổng hợp; Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phân công.

2


Ông Bùi Văn Thìn

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoai: 3840.391

Di động: 0912321328

Email: bvthin-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực: An ninh, quốc phòng; đối ngoại, ngoại vụ, quản lý biên giới; công tác nhân quyền; tôn giáo; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng; công tác tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; lĩnh vực công nghiệp, cấp phép vật liệu nổ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy điện; thương mại, quản lý thị trường; khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án tỉnh.

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modun Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu; chương trình, đề án, dự án  thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ khoá XV thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Phòng Nội chính, Phòng Kinh tế và Ban tiếp công dân tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

3


Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 3855.388

Di động: 0912110089

Email:nthminh-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo (bao gồm giáo dục quốc phòng an ninh); Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình (trừ lĩnh vực công nghệ thông tin); báo chí, xuất bản; Khoa học công nghệ; Lao động thương binh và xã hội; công tác dân tộc (trừ lĩnh vực hỗ trợ sản xuất, định canh định cư, sắp xếp dân cư); công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội; bảo trợ xã hội; vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

- Tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chương trình ODA về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hoá thể thao, du lịch, y tế….

- Theo dõi công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ VN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ khóa XV thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu, chương trình, đề án, dự án  thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo việc cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Văn phòng; công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ của Văn phòng.

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modun Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động Phòng Khoa giáo - Văn xã; Trung tâm Hội nghị tỉnh và các Nhà khách.

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.

4


Ông Hoàng Quốc Bảo

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 3850.988

Di động: 0913287296

Email:hqbao-ubnd@laocai.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, sắp xếp dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy rừng; bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, cấp phép tài nguyên nước; các Quỹ (Môi trường, Bảo vệ và PTR, Phòng chống thiên tai); các chương trình chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất; công tác thống kê, đền bù, giải phóng mặt bằng; ngân hàng chính sách xã hội; công tác sắp xếp, đổi mới DNNN và kinh tế tập thể, HTX; tổng hợp chung tình hình thực hiện các chương trình, các đề án, dự án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh.

- Tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chương trình ODA về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (WB giảm nghèo, WB8, chương trình Hạnh phúc do KOICA tài trợ, REDD+, cácbon thấp,….)

- Trực tiếp duyệt nội dung trả lời câu hỏi trên modun Hỏi - Đáp của Văn phòng UBND tỉnh và duyệt tin bài đăng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc, theo dõi thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác hành chính, quản trị theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; tổ chức đón tiếp các Đoàn khách đến thăm và làm việc với UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; công tác công báo, lưu trữ, tự vệ và áp dụng ISO của Văn phòng; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cơ quan Văn phòng.

- Ủy quyền tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh về một số nhiệm vụ chi (chi thanh toán lương, các khoản theo lương; chi điện, nước, xăng xe, sách báo, tạp chí, sửa chữa nhỏ, trang thiết bị cơ quan).

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Phòng Nông lâm nghiệp và TNMT; Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản trị - Tài vụ.

- Thực hiện công việc khác do Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập