Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Tổng hợp từ ngày 02/8/2023
Ngày 02/08/2023, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Cụ thể: 

I. Ông Lê Anh Đức - Trưởng phòng (TH1)

1. Quản lý hành chính Phòng Tổng hợp.

2. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

 - Tài chính hành chính sự nghiệp: Dự toán thu, chi thường xuyên của Văn phòng Tỉnh ủy; các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh; Công tác tự chủ tài chính các cơ quan, đơn vị.

 - Quản lý ngân sách: Dự toán chi thường xuyên của các cơ quan: Quân sự, Biên phòng, Công an; kinh phí hỗ trợ các đơn vị không có quan hệ thường xuyên với ngân sách;

 - Giá và tài sản công: Quản lý, mua sắm tài sản, phương tiện; sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị, Công tác xử lý hàng tịch thu sung công quỹ, xác lập quyền sở hữu toàn dân; phí, lệ phí;

 - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

 - Ngân hàng;

 - Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

 3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

II. Ông Trần Trung Kiên, Chuyên viên (TH2)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

 - Quản lý ngân sách: Dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương của tỉnh Lào Cai; Dự toán thu chi ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố; các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh thành lập theo quy định của Luật NSNN; Quyết toán, kiểm toán NSĐP hàng năm (trừ các nội dung kiểm toán chuyên đề theo từng lĩnh vực); vay, trả nợ của chính quyền địa phương.

 - Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ các nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi (tiền sử dụng đất, tăng thu, thu đóng góp khai thác khoáng sản, xổ số kiến thiết, dự phòng,...). Phối hợp rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh (phần do Sở Tài chính tham mưu).

 - Chủ trương đầu tư các dự án vốn ngân sách nhà nước (đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi);

- Tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh;

  - Tài chính doanh nghiệp: Sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; theo dõi hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý;  kinh phí NSNN hỗ trợ các doanh nghiệp...

 - Các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất (trừ công tác tổ chức, bộ máy).

 - Đầu mối chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.

 - Đầu mối tài liệu họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chủ trì, sắp xếp, chuẩn bị tài liệu hàng ngày của Chủ tịch UBND tỉnh;

 - Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

 - Giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh (trừ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ).

 2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

III. Bà Nguyễn Thu Hoài, Chuyên viên (TH3)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch);

- Điều hành chung phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (hàng năm, 5 năm); Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về Kinh tế - xã hội của tỉnh; phiên họp thường kỳ UBND tỉnh (nội dung, mời họp, tổ chức ghi biên bản, dự thảo thông báo Kết luận...);

- Tổng hợp chung: 18 Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh; Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện: Chương trình công tác của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm; Chương trình kiểm tra việc thực hiện các đề án, chương trình, nghị quyết,... của tỉnh;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh (giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn từ các nguồn vốn đầu tư công, trừ nội dung đã giao TH2);

- Chủ trương đầu tư các dự án vốn ngân sách nhà nước (đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn do Sở Kế hoạch & Đầu tư theo dõi và tổng hợp chung);

- Các chương trình, dự án ODA (tổng hợp chung các nội dung liên quan đến kiểm toán, tài chính, ngân sách, hiệp định, nội dung trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và giao dịch với các nhà tài trợ...); tổng hợp chung công tác quản lý viện trợ, quản lý tài chính các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai (đối với nội dung văn kiện, kế hoạch hoạt động, tiếp nhận và tổ chức thực hiện từng khoản viện trợ giao cho các chuyên viên theo dõi lĩnh vực chủ trì).

- Phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực UBND tỉnh với các Đoàn công tác liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, các dự án ODA, NGO, FDI;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

 2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

IV. Ông Trần Mạnh Thắng TH4 (Chuyên viên biệt phái)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

 - Theo dõi, tổng hợp chung về các Chương trình Mục tiêu quốc gia (các nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình);

 - Báo cáo định kỳ tuần về kinh tế - xã hội của tỉnh; chuẩn bị tài liệu giao ban Thường trực UBND tỉnh;

 - Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc hội;

- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh);

 - Tổng hợp chung, cập nhật tiến độ: Phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ; Phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh.

 - Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

  2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương: UBND huyện Bắc Hà.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công./.      


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập