Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Tổng hợp từ ngày 17/3/2022
CTTĐT - Ngày 17/3/2022, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành văn bản số 58/TB-VPUBND thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ Chuyên viên Phòng Tổng hợp.

Họ tên, chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Lê Anh Đức

Trưởng phòng phụ trách (TH1)

SĐT: 02143.840.007

Mail: laduc-ubnd@laocai.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về công tác quản lý hành chính Phòng Tổng hợp. Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Tài chính - ngân sách, ngân hàng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Quản lý tài sản, phương tiện, sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị (riêng nội dung bán tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất phối hợp với Chuyên viên Tài nguyên và Môi trường);

- Quản lý giá; công tác tự chủ tài chính các cơ quan, đơn vị; xử lý hàng tịch thu sung công quỹ, xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Thực hiện chương trình hợp tác với các ngân hàng; công tác điều hành của Ban đại diện HĐQT Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Đỗ Xuân Thủy

 Phó Trưởng phòng (TH2)

SĐT: 02143.840.007

Mail: dxthuy-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch);

- Tổng hợp chung việc thực hiện 18 Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Chủ trương đầu tư các dự án vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh;

- Tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh;

- Phối hợp tham mưu điều hành chung phát triển kinh tế - xã hội và tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, năm về kinh tế - xã hội;

- Xây dựng chương trình kiểm tra việc thực hiện các quyết định, đề án của tỉnh;

- Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc hội;

- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh);

- Phối hợp xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Hoạt động chung của Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Bắc Hà;

- Chỉ đạo chung của BCS Đảng UBND tỉnh về kinh tế - xã hội và các nội dung khác theo Quy chế làm việc của BCS Đảng UBND tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Trần Trung Kiên

Chuyên viên (TH3)

SĐT: 02143.840.007

Mail: ttkien-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Điều hành chung về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương;

- Các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do Sở Tài chính theo dõi (bao gồm cả Quỹ phát triển đất); các hoạt động kiểm toán liên quan đến tài chính, ngân sách, tiền, tài sản;

- Sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và theo dõi hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh thành lập theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Là đầu mối tham mưu Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổng hợp phân loại tài liệu hàng ngày của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tổng hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường Trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên Phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo giao ban Thường trực UBND tỉnh. Tổng hợp chung các nội dung về thực hiện phân cấp, đổi mới.

- Hoạt động của Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Bà Nguyễn Thu Hoài

Chuyên viên (TH4)

SĐT: 02143.840.007

Mail: nthoai-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Điều hành chung phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (hàng năm, 5 năm); tổng hợp báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu tổ chức phiên họp thường kỳ UBND tỉnh hàng tháng;

- Phối hợp tham mưu về Quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch);

- Tổng hợp chung chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh;

- Các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý; kế hoạch đầu tư phát triển (bao gồm cả kế hoạch đầu tư công) của tỉnh (hàng năm, 5 năm);

- Tổng hợp chung các nội dung liên quan đến kiểm toán, tài chính, ngân sách, hiệp định, các nội dung trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và giao dịch với các nhà tài trợ đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức ODA, các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài NGO, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (các dự án cụ thể phân công cho các chuyên viên phụ trách theo ngành, lĩnh vực), các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Phối hợp với các chuyên viên chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực UBND tỉnh với các Đoàn công tác liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, các dự án

ODA, NGO, FDI;

- Xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Các nội dung liên quan đến lĩnh vực thống kê và theo dõi hoạt động chung của Cục Thống kê;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.







Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập