Nhiệm vụ Phòng Tổng hợp từ ngày 9/10/2020

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; đầu tư phát triển; kinh tế quốc phòng, kinh tế đối ngoại và đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, NGO); chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công; là đầu mối tổng hợp tình hình thu hút, xúc tiến đầu tư và các thoả thuận hợp tác với các tỉnh, thành phố; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng tâm của tỉnh; quản lý ngân sách, tài chính, giá cả, phương tiện, tài sản Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngân hàng, tín dụng, hải quan, hoạt động của các quỹ tài chính tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh theo quy định; tổng hợp, theo dõi việc thực hiện giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; xây dựng, theo dõi, báo cáo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kiểm tra việc thực hiện các Quy hoạch, kế hoạch, quyết định, chương trình, đề án của UBND tỉnh.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Ghi biên bản các phiên họp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, các cuộc họp giao ban do Thường trực UBND tỉnh chủ trì;

- Tổng hợp thông tin, lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất về kinh tế xã hội của tỉnh và lĩnh vực được phân công theo dõi, báo cáo họp báo định kỳ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện các quyết định, chỉ thị, văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh; lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh; tổng hợp các nội dung giao ban định kỳ của Thường trực UBND tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quả cập nhật ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của chuyên viên.

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tổ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Lê Anh Đức

Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

ĐT: 02143.840.007

Mail: laduc-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý tài sản công, phương tiện, sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị; công tác tự chủ tài chính các đơn vị; chính sách giá, quản lý giá cả, xử lý hàng tịch thu sung công quỹ; tham mưu công tác điều hành của Ban đại diện Ngân hành chính sách xã hội, việc thực hiện chương trình hợp tác với các ngân hàng;

- Sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và theo dõi hoạt động các DNNN do tỉnh quản lý;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Xuân Thủy

 Phó Trưởng phòng

ĐT: 02143.840.007

Mail: dxthuy-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, 5 năm (trừ kế hoạch tài chính); kế hoạch đầu tư công; kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm; chủ trương đầu tư vốn ngân sách nhà nước; theo dõi vốn trái phiếu chính phủ;

- Theo dõi, tổng hợp chung việc thực hiện các đề án của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai; tham mưu thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương đối với UBND tỉnh đối với nội dung điều hành chung về phát triển kinh tế - xã hội;

- Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc hội;

- Tổng hợp, theo dõi, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh công tác thống kê trên địa bàn tỉnh điều hành chung phát triển kinh tế - xã hội;

- Phối hợp tổng hợp báo cáo tuần, tháng; chương trình kiểm tra việc thực hiện các quyết định, đề án của tỉnh;

- Theo dõi việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 04 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh);

- Giúp thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Bắc Hà, Cục Thống kê tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Văn Hữu Thành

Chuyên viên

ĐT: 02143.840.007

Mail: vhthanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Giúp Phó trưởng phòng phụ trách phòng, thực hiện một số công việc được phân công, cụ thể:

- Tổng hợp báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm của UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, gắn với nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do Sở Tài chính theo dõi (bao gồm cả Quỹ phát triển đất); các hoạt động kiểm toán liên quan đến tài chính, ngân sách, tiền, tài sản; theo dõi hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); tham mưu chỉ đạo hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp chung việc thực hiện các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương; chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Lào Cai, chỉ đạo của Tỉnh ủy (bao gồm cả trên phần mềm chỉ đạo điều hành của tỉnh và Chính phủ);

- Là đầu mối tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, họp Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổng hợp phân loại tài liệu hàng ngày của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tham mưu xây dựng lịch công tác của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh hàng tuần, tháng;

- Theo dõi hoạt động của Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Theo Thông báo số 285/TB-VPUBND ngày 09/10/2020


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập