Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên phòng Tổng hợp từ ngày 19/9/2023

I. Ông Lê Anh Đức - Trưởng phòng (TH1):

1. Quản lý hành chính Phòng Tổng hợp.

2. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:     

- Tài chính hành chính sự nghiệp: Dự toán thu, chi thường xuyên của Văn phòng Tỉnh ủy; các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh; Công tác tự chủ tài chính các cơ quan, đơn vị;

- Dự toán chi thường xuyên của các cơ quan: Quân sự, Biên phòng, Công an; kinh phí hỗ trợ các đơn vị không có quan hệ thường xuyên với ngân sách;

- Giá và tài sản công: Quản lý, mua sắm tài sản, phương tiện; sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị, Công tác xử lý hàng tịch thu sung công quỹ, xác lập quyền sở hữu toàn dân; phí, lệ phí;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Ngân hàng;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

II. Ông Trần Trung Kiên - Phó Trưởng phòng (TH2):

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:     

- Quản lý ngân sách: Dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương của tỉnh Lào Cai; Dự toán thu chi ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố; các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh thành lập theo quy định của Luật NSNN; Quyết toán, kiểm toán NSĐP hàng năm (trừ các nội dung kiểm toán chuyên đề theo từng lĩnh vực); vay, trả nợ của chính quyền địa phương;

- Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ các nguồn vốn Sở Tài chính theo dõi (tiền sử dụng đất, tăng thu, thu đóng góp khai thác khoáng sản, xổ số kiến thiết, dự phòng,...). Phối hợp rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh (phần Sở Tài chính tham mưu);

- Chủ trương đầu tư các dự án vốn ngân sách nhà nước (đối với các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi);

- Tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao BCS Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm; Chương trình kiểm tra việc thực hiện các đề án, chương trình, nghị quyết,... của tỉnh;

- Tài chính doanh nghiệp: Sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; theo dõi hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý; kinh phí NSNN hỗ trợ các doanh nghiệp...;

- Các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất (trừ công tác tổ chức, bộ máy);

- Đầu mối chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh;

- Đầu mối chuẩn bị tài liệu họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị tài liệu giao ban Thường trực UBND tỉnh. Chủ trì, sắp xếp tài liệu hàng ngày; đôn đốc, phối hợp chuẩn bị tài liệu, bài phát biểu đối với các cuộc họp, làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh (trừ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ).

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

III. Ông Nguyễn Bá Cảnh – Chuyên viên (TH3):

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:     

- Chủ trương đầu tư các dự án vốn ngân sách nhà nước;

- Quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch);

- Tổng hợp chung: 18 Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh (trừ các nội dung đã giao TH4); Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh;

- Tổng hợp chung công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương (đối với từng khoản viện trợ, tùy theo tính chất, nội dung thực hiện của khoản viện trợ giao các chuyên viên theo dõi lĩnh vực chủ trì tham mưu).

- Phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực UBND tỉnh với các Đoàn công tác liên quan đến kinh tế - xã hội, các dự án ODA, NGO, FDI;

- Quản lý, phát triển doanh nghiệp dân doanh;

- Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước;

- Nâng cao chất lượng chỉ số PCI; triển khai chỉ số DDCI; Hợp tác với VCCI;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc, phối hợp chuẩn bị tài liệu làm việc, bài phát biểu đối với các cuộc họp của Đ/c Hoàng Quốc Khánh – PCT UBND tỉnh.

3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bắc Hà.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

IV. Ông Trần Mạnh Thắng - Chuyên viên tăng cường (TH4)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:  

- Điều hành chung phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (hàng năm, 5 năm); Báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm về Kinh tế - xã hội của tỉnh; phiên họp thường kỳ UBND tỉnh (nội dung, mời họp, tổ chức ghi biên bản, dự thảo thông báo Kết luận...);

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Phối hợp tham mưu Quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch);

- Tổng hợp chung, cập nhật tiến độ: Phần mềm theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ; Phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Tổng hợp chung chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh (giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn từ các nguồn vốn đầu tư công, trừ nội dung đã giao TH2); Chương trình Mục tiêu quốc gia (theo dõi, tổng hợp chung các nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu);

- Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc hội;

- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh);

- Thực hiện báo cáo trên Phần mềm báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

-  Phối hợp TH2 phân loại tài liệu hàng ngày của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách; 

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với Cục Thống kê.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập