Phòng Tổng hợp

Nhiệm vụ của phòng Tổng hợp

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; đầu tư phát triển; kinh tế quốc phòng, kinh tế đối ngoại và đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, NGO); chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công; là đầu mối tổng hợp tình hình thu hút, xúc tiến đầu tư và các thoả thuận hợp tác với các tỉnh, thành phố; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng tâm của tỉnh; quản lý ngân sách, tài chính, giá cả, phương tiện, tài sản Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngân hàng, tín dụng, hải quan, hoạt động của các quỹ tài chính tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh theo quy định; tổng hợp, theo dõi việc thực hiện giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; xây dựng, theo dõi, báo cáo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kiểm tra việc thực hiện các Quy hoạch, kế hoạch, quyết định, chương trình, đề án của UBND tỉnh.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Ghi biên bản các phiên họp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, các cuộc họp giao ban do Thường trực UBND tỉnh chủ trì;

- Tổng hợp thông tin, lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất về kinh tế xã hội của tỉnh và lĩnh vực được phân công theo dõi, báo cáo họp báo định kỳ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện các quyết định, chỉ thị, văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh; lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh; tổng hợp các nội dung giao ban định kỳ của Thường trực UBND tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quả cập nhật ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của chuyên viên.

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tổ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

 

Ông Lê Anh Đức
Phó Trưởng phòng (Phụ trách)
ĐT:3.840.007
Mail: laduc-ubnd@laocai.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về công tác quản lý hành chính Phòng Tổng hợp. Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Tài chính ‑ ngân sách, ngân hàng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Quản lý tài sản, phương tiện, sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị (riêng nội dung bán tài sản trên đất gắn với quyền sử dụng đất phối hợp với Chuyên viên Tài nguyên và Môi trường);

- Quản lý giá; công tác tự chủ tài chính các cơ quan, đơn vị; xử lý hàng tịch thu sung công quỹ, xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Thực hiện chương trình hợp tác với các ngân hàng; công tác điều hành của Ban đại diện HĐQT Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

Ông Đỗ Xuân Thủy
 Phó Trưởng phòng
ĐT: 3.840.007
Mail: dxthuy-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch);

- Theo dõi, tổng hợp chung việc thực hiện 18 Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Tham mưu trình, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh;

- Phối hợp tham mưu điều hành chung phát triển kinh tế - xã hội và tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, năm về kinh tế - xã hội;

- Xây dựng chương trình kiểm tra việc thực hiện các quyết định, đề án của tỉnh;

- Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc hội;

- Theo dõi việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 Văn phòng (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh);

- Phối hợp xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Theo dõi hoạt động chung của Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Bắc Hà;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

 

Ông Trần Trung Kiên

Chuyên viên

ĐT: 3.840.007

Mail: ttkien-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Điều hành chung về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu ‑ chi ngân sách địa phương;

- Theo dõi các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do Sở Tài chính theo dõi (bao gồm cả Quỹ phát triển đất); các hoạt động kiểm toán liên quan đến tài chính, ngân sách, tiền, tài sản;

- Sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và theo dõi hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh thành lập theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Là đầu mối tham mưu Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổng hợp phân loại tài liệu hàng ngày của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Tham mưu việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường Trực HĐND ‑ UBND ‑ UB MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên các Phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy giao UBND tỉnh và việc thực hiện các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo giao ban Thường trực UBND tỉnh. Tổng hợp chung các nội dung về thực hiện phân cấp, đổi mới.

- Theo dõi hoạt động của Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

Bà Nguyễn Thu Hoài

Chuyên viên

ĐT: 3.840.007

Mail: nthoai-ubnd@laocai.gov.vn

 

Theo dõi, tham mưu Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Điều hành chung phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (hàng năm, 5 năm); tổng hợp báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu tổ chức phiên họp thường kỳ UBND tỉnh hàng tháng;

- Phối hợp tham mưu về Quy hoạch tỉnh (theo Luật Quy hoạch);

- Theo dõi, tổng hợp chung chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh;

- Theo dõi các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý; kế hoạch đầu tư phát triển (bao gồm cả kế hoạch đầu tư công) của tỉnh (hàng năm, 5 năm);

- Theo dõi, tổng hợp chung các nội dung liên quan đến kiểm toán, tài chính, ngân sách, hiệp định, các nội dung trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và giao dịch với các nhà tài trợ đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức ODA, các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài NGO, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (các dự án cụ thể phân công cho các chuyên viên phụ trách theo ngành, lĩnh vực);

- Tham mưu xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Tham mưu các nội dung liên quan đến lĩnh vực thống kê và theo dõi hoạt động chung của Cục Thống kê;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập