Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Nông lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường

Ngày 20/7/2021, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 199/TB-VPUBND thông báo điều chỉnh, phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Nông lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

 

 

 

 

Ông Vũ Đức Quyền
Trưởng phòng (NLN1)

ĐT: 3.842.325

 Mail: vdquyen-ubnd@laocai.gov.vn

Chịu trách nhiệm chung công tác quản lý hành chính của Phòng. Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân;

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);

- Các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; Đề án số 01 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, định hướng đến năm 2045…

- Theo dõi hoạt động chung của Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm Lâm, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh); Vườn quốc gia Hoàng Liên; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường và UBND huyện Bát Xát.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

Bà Phạm Hồng Minh
 Phó Trưởng phòng (NLN2)

ĐT: 3.842.325

 

Mail: phminh-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; chính quyền cơ sở và công tác địa giới hành chính của tỉnh; công tác văn thư lưu trữ; công tác thanh niên;

- Thực hiện quy chế hoạt động của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo luật định; giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh;

- Tổ chức và các hoạt động của các Hội, tổ chức phi Chính phủ: Các tổ chức Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (hoạt động theo NĐ số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019);

- Công tác Thi đua, khen thưởng tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh;

- Hoạt động chung của Sở Nội vụ; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Phạm Văn Quảng
Chuyên viên tăng cường (NLN3)

ĐT: 3.842.325

Mail: pvquang-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý nhà nước các lĩnh vực:

- Chăn nuôi - thú y, thủy sản và kiểm soát phòng, chống dịch, bệnh hại trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, vật nuôi;

- Quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản; công tác thủy lợi, phòng chống hạn trên cây trồng;

- Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và di chuyển, sắp xếp dân cư nông thôn;

- Theo dõi hoạt động chung của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi - Thú y; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; Chi cục Thủy lợi; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh); Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và UBND huyện Si Ma Cai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập