Điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các Chuyên viên Phòng Xây dựng - Tài nguyên môi trường từ ngày 05/9/2023

Ngày 05/9/2023, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 256/TB-VPUBND thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các Chuyên viên Phòng Xây dựng - Tài nguyên môi trường.

Họ và tênchức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Trần Đức Tình

Trưởng phòng (XD1)

1. Quản lý hành chính Phòng Xây dựng và Tài nguyên Môi trường.

2. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Quy hoạch đô thị, nông thôn (trừ quy hoạch chi tiết gắn với Dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại);

- Đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, quyết toán các dự án vốn ngân sách gồm: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thủy lợi, Cấp điện, Cấp nước đô thị (trừ các nội dung đã phân công cho các chuyên viên khác); Các dự án trọng điểm: Các dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, BT, dự án giao thông vốn ODA; Bến xe; bệnh viện, trạm y tế; nghĩa trang;

- Quản lý nhà nước về xây dựng, vật liệu xây dựng; tham mưu: Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; DTM các dự án theo lĩnh vực phụ trách;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách;

- Đôn đốc, phối hợp chuẩn bị tài liệu làm việc, bài phát biểu đối với các cuộc họp của đ/c Nguyễn Trọng Hài - PCT.UBND tỉnh.

3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng và UBND thị xã Sa Pa.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Tùng Sơn

Phó Trưởng phòng (XD2)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, quyết toán các dự án vốn ngân sách gồm: Giao thông (trừ các dự án vốn ODA); Khu tái định cư gắn với dự án giao thông; Các dự án giao thông trọng điểm: Cảng hàng không Sa Pa; Cầu biên giới Bản Vược - Bát Xát; các dự án cầu qua sông Hồng...;

- Tham mưu: Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; DTM các dự án theo lĩnh vực phụ trách;

- Quản lý nhà nước về giao thông, vận tải, An toàn giao thông; Giao thông nông thôn và các công trình cầu, ngầm;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương: UBND huyện Bảo Yên; Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Lê Trung Hải

Chuyên viên biệt phái (XD3)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Quy hoạch chi tiết gắn với: Các dự án Khu đô thị, Nhà ở thương mại, khu dân cư, các dự án ngoài ngân sách khác theo lĩnh vực phụ trách;

- Đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, quyết toán các dự án vốn ngân sách gồm: Khu đô thị, Nhà ở thương mại, Nhà ở xã hội; Hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khu dân cư (đô thị, nông thôn); Dự án khai thác quỹ đất; cấp điện, cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách (trừ lĩnh vực công nghiệp, khoáng sản, thương mại, nông nghiệp);

- Phát triển đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và điểm dân cư nông thôn;

- Quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường;

- Tham mưu: Công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; DTM các dự án theo lĩnh vực phụ trách;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: UBND thành phố Lào Cai.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết

Phó Trưởng phòng (TNMT1)

1. Quản lý hành chính của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

2. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Tổng hợp chung công tác quản lý nhà nước về đất đai; Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp chung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và tại các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai;

- Đăng ký đất đai; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ĐTM và Giấy phép môi trường (trừ các dự án đã giao CV Kinh tế ngành thực hiện) tại địa bàn các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai;

- Xác định giá đất, xây dựng Bảng giá đất, hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, Hội đồng thẩm định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc (gồm Chi cục Quản lý đất đai; Văn phòng Đăng ký đất đai, Thanh tra Sở).

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Đinh Đắc Trí

Phó Trưởng phòng (TNMT2)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Tổng hợp chung về bồi thường, hỗ trợ GPMB; theo dõi quản lý và bố trí quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh;

- Đo đạc và bản đồ; Thống kê, kiểm kê đất đai; Quản lý quỹ đất công trên địa bàn tỉnh;

- Đăng ký đất đai; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ĐTM và Giấy phép môi trường (trừ các dự án đã giao CVKinh tế ngành thực hiện) tại địa bàn các huyện: Bảo Yên, Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các huyện: Bảo Yên, Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà, Văn Bàn;

- Tổng hợp chung công tác quản lý nhà nước về môi trường; Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

- Đề án 86 của tỉnh; Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu về đất đai; Dự án tăng cường quản lý đất đai tỉnh Lào Cai (VILG);

- Xử lý các trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phù hợp mục đích sử dụng, đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (gồm Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường); Quỹ Bảo vệ môi trường và UBND huyện Bảo Thắng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập