Phòng Nông lâm nghiệp và Tài nguyên Môi trường

Phòng Nông lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường:

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi, thú y; công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác dân tộc, sắp xếp dân cư; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác bảo vệ môi trường; các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý đất đai, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; các quy hoạch, chương trình, đề án, VBQPPL liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp và tài nguyên môi trường. 

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Vũ Đức Quyền 
Trưởng phòng
ĐT:3.501.977
Mail: vdquyen-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án nông nghiệp công nghệ cao; Các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; Đề án số 01 của Tỉnh ủy về Tái cơ cấu kinh tế, nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Đề án phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới 23 xã biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Chi cục Kiểm Lâm, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và theo dõi UBND huyện Bát Xát.

Ông Nguyễn Trung Kiên
Phó Trưởng phòng
Mail: ntkien-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Chăn nuôi - thú y, thủy sản và kiểm soát phòng, chống dịch, bệnh hại trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, vật nuôi; đề án ngăn ngừa kiểm soát sinh vật ngoại lai; Quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản; Công tác thủy lợi, phòng chống hạn trên cây trồng; Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và di chuyển, sắp xếp dân cư khẩn cấp vùng thiên tai nguy hiểm; Hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động của, hoạt động chung của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi cục Chăn nuôi – Thú y; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; Chi cục Thủy lợi; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh; Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và theo dõi UBND huyện Si Ma Cai.

Ông Phạm Năng Chung
 Phó Trưởng phòng
ĐT: 0915.121.368
Mail: pnchung-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về đất đai; Công tác xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, công tác quản lý quỹ đất công đô thị, bố trí quĩ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh; chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; giúp Thường trực UBND tỉnh trong hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất, Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Ban Chỉ đạo Quỹ đất công đô thị.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. 

Bà Phạm Hồng Minh
Phó Trưởng phòng
ĐT:3.824.685
Mail: phminh-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Trồng trọt, bảo vệ thực vật; kiểm soát phòng, chống dịch, bệnh hại trên cây trồng; Công tác khuyến nông, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; Hoạt động, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Chính sách dân tộc, xóa đói, giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, Quyết định 293/QĐ-TTg (thuộc hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, các mô hình phát triển sinh kế); Các chương trình, dự án về sắp xếp định canh, định cư (ngoài dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai nguy hiểm); theo dõi dân di dịch cư tự do, hồi cư trở lại địa phương nơi cư trú trên địa bàn tỉnh;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh; Chi cục Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập