Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ 1, Văn phòng UBND tỉnh
Ngày 06/12/2023, Chi bộ 1 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Chi bộ 1 năm 2023; thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tháng 12/2023.

Sau khi họp thảo luận đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo của chi bộ trong năm 2023, chi bộ đã Nghị quyết nhất trí các nội dung sau:

Triển khai Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 04/12/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023.

Theo đó Chi bộ 1, triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức năm 2023 theo chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; yêu cầu các tập thể các đơn vị, cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ 1 thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn (thực hiện đánh giá, phân xếp loại tập thể, cán bộ, công chức nộp về Phòng TCHC trước ngày 15/12/2023; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng thời hạn do Đảng ủy yêu cầu).

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 12/2023, tập thể các đơn vị, cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ 1 thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị:

Triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức năm 2023 theo chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; yêu cầu các tập thể các đơn vị, cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ 1 thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn (thực hiện đánh giá, phân xếp loại tập thể, cán bộ, công chức nộp về Phòng TCHC trước ngày 15/12/2023; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng thời hạn do Đảng ủy yêu cầu)

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn XDCB đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 335/TB-VPUBND ngày 01/12/2023.

Đẩy mạnh thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, hạn chế các khoản chi phát sinh ngoài dự toán được giao; thực hiện quản lý và sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm. Những nội dung cụ thể thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 332/TB-VPUBND ngày 29/11/2023.

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch. Thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể khi xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức (như trong tháng 12 hoàn thành giá đất đối với dự án của Alphanam, dự án của Công ty Thái Lào, Chiến Thắng; xây dựng Phương án giải quyết các nội dung liên quan đến Dự án Chợ Văn hóa bến xe và Dự án Cầu Mây, thị xã Sa Pa); giải quyết vướng mắc về GPMB theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố, thị xã (tham mưu Thường trực làm việc với UBND huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt
bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công). Đôn đốc UBND huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều quy hoạch sử dụng đến năm 2030; đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Lào Cai.

Tham mưu Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 15/3/2023 về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2023, xây dựng kế hoạch triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2024 (cụ thể đề xuất tham mưu TT.UBND tỉnh họp nghe về ND này, tập chung vào các loại đất thực hiện còn thấp như: Quỹ đất sau khi hoàn nguyên khoáng sản…)

Đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt cụ thể kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc. Việc giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện đúng theo quy định, không được gây khó khăn, nhũng nhiễu, yêu cầu thêm các giấy tờ không có trong quy định, đặc biệt tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan nơi tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và tổ chức. UBND các huyện, thị xã, đặc biệt là UBND thành phố Lào Cai quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tập trung giải quyết các thủ tục hành chính còn có tỷ lệ chậm, muộn cao, cụ thể các thủ tục: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (công nhận quyền sử dụng đất, giao đất bổ sung, giao đất tái định cư), chuyển mục đích sử dụng đất.

Tham mưu Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy, tiến độ xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất và thực hiện quy hoạch và xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (KCN Tằng Loỏng, các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản..).

Triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2023.

Đôn đốc các sở, ban, ngành chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện công tác năm 2024 theo từng lĩnh vực.

Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức trong Chi bộ 1 nhập nội dung các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên Phần mềm “Theo dõi chỉ đạo điều hành”. Thường xuyên đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo quy định.

Nguyễn Ngọc Quyết

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập